ข้อมูลโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์

 

แจ้งสถานะการอนุมัติงบประมาณโครงการ

ปีการศึกษา 1/2562

ปีการศึกษา 2/2562

       
       
             

                          ปมครภณฑ 300x100


ตรวจสอบราคาครุภัณฑ์

ตรวจสอบราคาพัสดุกลาง

               

การติดตามการบริหารงานการเงิน การบัญชีและสินทรัพย์
ประจำปีงบประมาณ 2562  สหวิทยาเขตศิลาทอง