ข้อมูลโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์

 

แจ้งสถานะการอนุมัติงบประมาณโครงการ

ปีการศึกษา 1/2562

ปีการศึกษา 2/2562

       
       
       

                        

                         แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
    4 กลุ่มบริหารงาน     8 กลุ่มสาระฯ  + 1 กิจกรรม


ปมครภณฑ 300x100

Approved, Button, Check, Green, Round ตรวจสอบราคาครุภัณฑ์

   Approved, Button, Check, Green, Round  ตรวจสอบราคาพัสดุกลาง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ manual  คู่มือการเขียนและการดำเนินโครงการ 2562
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ manual  แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำ 2562
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ manual แบบฟอร์มการเขียนโครงการพัฒนา 2562
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ manual  บันทึกข้อความขออนุมัติใช้งบ 2562

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ manual บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงโครงการ 2562

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ manual แบบฟอร์มขอใช้งบประมาณนอกแผนปฏิบัติการ 2562
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ manual แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ 2562                                            

                                         
     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แผนปฏิบัติการ            

    แผนปฏิบัติการ 2560   แผนปฏิบัติการ 2561

ผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 2561

กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงบประมาณทั่วไป

 

การติดตามการบริหารงานการเงิน การบัญชีและสินทรัพย์
ประจำปีงบประมาณ 2562  สหวิทยาเขตศิลาทอง