เข้าสู่ระบบ

46954
วันนี้วันนี้190
เมื่อวานเมื่อวาน168
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้821
เดือนนี้เดือนนี้2721
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน46954

VDO เสลพิทย์

ปฏิทิน

« กุมภาพันธ์ 2019 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program)

ประจำปีการศึกษา 2562

------------------------------------------------------

       ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในห้องเรียนความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

1.  การรับนักเรียน

      1.1. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา 1 ห้องเรียน  จำนวน  36 คน

      1.2  วิธีการรับนักเรียน  ใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  5 รายวิชา ดังต่อไปนี้

                    - วิชาคณิตศาสตร์         45  คะแนน

                    - วิชาวิทยาศาสตร์         45  คะแนน

                    - วิชาภาษาอังกฤษ        30  คะแนน

                    - วิชาสังคมศึกษา          15  คะแนน

                    - วิชาภาษาไทย            15  คะแนน

     1.3 ผลการคัดเลือกพิจารณาจากคะแนนรวมเรียงตามลำดับ  หากคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาคะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ก่อน  หากยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจากวิชาวิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

     2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในปีการศึกษา 2561 

     2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5  ไม่น้อยกว่า 3.00

     2.3 เป็นโสด

     2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

     2.5 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

     2.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

3. หลักฐานการสมัคร

      3.1 ใบสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

      3.2 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 แผ่น  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

      3.3 ปพ.1 หรือใบรับรอง ที่แสดงว่าจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2561

      3.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด

4.  สถานที่รับสมัคร

          รับสมัคร  ณ  สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  อาคาร 4 (ตึกสีม่วง) โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

5.  กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว

        5.1 รับสมัครระหว่างวันที่  23-27 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

        5.2 สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่  9  มีนาคม  2562 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

        5.3 ประกาศผล วันพุธที่  13  มีนาคม  2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

        5.4 รายงานตัวและมอบตัว วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 6.  อัตราค่าบำรุงการศึกษา

        6.1 ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการตลอด 3 ปี จำนวน  10,000 บาท (เก็บครั้งเดียวในวันมอบตัว)

        6.2 ค่าบำรุงการศึกษารายภาคเรียน  ภาคเรียนละ 5,000 บาท

 7.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร  095-171-3264  และ 080-194-9276

     

หมายเหตุ  หากผู้ผ่านการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดในข้อ 5.4 ถือว่าสละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปมารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนแทน

 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

1.  การรับนักเรียน

         1.1. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา 1 ห้องเรียน        จำนวน  36 คน

        1.2  วิธีการรับนักเรียน ใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 รายวิชา ดังต่อไปนี้  

                    - วิชาคณิตศาสตร์         45  คะแนน

                    - วิชาวิทยาศาสตร์         45  คะแนน

                   - วิชาภาษาอังกฤษ        30  คะแนน

                   - วิชาสังคมศึกษา          15  คะแนน

                   - วิชาภาษาไทย            15  คะแนน

        1.3 ผลการคัดเลือกพิจารณาจากคะแนนรวมเรียงตามลำดับ  หากคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์ก่อน  หากยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจากวิชาวิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

        2.1  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา 2561 

        2.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

        2.3  เป็นโสด

        2.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

        2.5  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

        2.6  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

 3. หลักฐานการสมัคร

        3.1  ใบสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

        3.2  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 แผ่น  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

        3.3  ปพ.1 หรือใบรับรอง ที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ในปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า

        3.4  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด

4.  สถานที่รับสมัคร

          รับสมัคร ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 4  (ตึกสีม่วง)  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

5.  กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว

        5.1 รับสมัครระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

        5.2 สอบคัดเลือก วันอาทิตย์  ที่ 10  มีนาคม  2562 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

        5.3 ประกาศผล วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

        5.4 รายงานตัวและมอบตัว วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 6.  อัตราค่าบำรุงการศึกษา

        6.1 ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการตลอด 3 ปี จำนวน  10,000 บาท (เก็บครั้งเดียวในวันมอบตัว)

        6.2 ค่าบำรุงการศึกษารายภาคเรียน  ภาคเรียนละ 8,000 บาท

 7.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร  095-171-3264 และ 080-194-9276

 

หมายเหตุ  หากผู้ผ่านการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดในข้อ 5.4 ถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปมารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนแทน

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2562


                                 (นายไพฑูรย์ มนตรี)
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

 

 

ประกาศผลสอบ

 

 

การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

 

ครั้งที่ 18   ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลการสอบ 

 

 

แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย

 

ครั้งที่ 8   ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

เฉลยข้อสอบ 

 

 

การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

 

ครั้งที่ 18   ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

 และประกาศห้องสอบ 

 

 

แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

 

ครั้งที่ 18   ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 

 

 

 

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "หลังเขียว มินิ มาราธอน ครั้งที่ 1"
ในวันที่ 16 ธ.ค. 2561  
*ลุ้นถ้วยรางวัลกว่า 100 ใบ! ??

ประเภทการวิ่ง Fun Run 5 km. / Mini Marathon 10 km. 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://running.sapit.ac.th
สมัครด้วยตัวเองที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาอาคารศูนย์กีฬา 50 ปี

- การชำระเงิน http://running.sapit.ac.th/payment/

การรับเบอร์เสื้อที่ระลึก
ผู้สมัครสามารถรับเสื้อและหมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขันนำหลักฐานการรับสมัครมาติดต่อขอรับได้ที่ อาคารศูนย์กีฬา 50 ปี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 
หรือ ณ จุดเริ่มต้น และ เส้นชัย เช้าวันแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ก่อนปล่อยตัวนักวิ่งในแต่ละประเภทการแข่งขัน

#ค่าสมัคร
- ครู นักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 60 บาท (รับเกียรติบัตร)
- ครู นักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 200 บาท (รับเสื้อ + เกียรติบัตร)
- บุคคลทั่วไป 300.- (รับเสื้อ + เกียรติบัตร + เหรียญ)
- บุคคลทั่วไป VIP 1,000.- (รับเสื้อ + เกียรติบัตร + เหรียญ + โล่รางวัล)

- เริ่มรับสมัครวันนี้เป็นต้นไป - 15 ธันวาคมนี้

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 
☎️ 083-1458791 (อ.บุญเลิศ)
☎️ 084-4185917 (อ.เกศสุฎา)
☎️ 081-4352265 (อ.เกรียงไกร)


 

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

เส้นทางการวิ่ง

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ตัวอย่างเสื้อและเหรียญรางวัล

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี แถบ

ประเภทการวิ่ง

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

สรุปรายการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค
ทั้งหมด 41 รายการ 

แข่งขัน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

 และประกาศห้องสอบ 

 

 

แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย

 

ครั้งที่ 8   ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง  สอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘ ชิงโล่รางวัล 

( Sapit Math Contest XVIII )

            ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                        

ได้จัดสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘ ชิงโล่รางวัล ( Sapit Math Contest XVIII )                         

ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริม                     

ให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และเพิ่มประสบการณ์ในการสอบมากขึ้น โดยกำหนดระเบียบการดังนี้

๑. ระดับที่สมัครสอบ

  • ๑) ระดับชั้นประถมศึกษา                       ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑
  • ๓) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                ๔) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓
  • ๕) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                ๖) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 
    • ๗) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

. วันเวลาและวิชาที่สอบ

   วันอาทิตย์ ที่ ๒๕  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๖๑

. เนื้อหาข้อสอบ

            ข้อสอบในปีนี้เป็นเนื้อหาแยกตามระดับชั้น ครอบคลุมเนื้อตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

. ค่าสมัครสอบ คนละ ๖๐ บาท

. วันรับสมัคร ระหว่างวันที่  ๒๕  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๑๙  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

. การรับสมัครสอบ

 สมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อาคาร ๒  (อาคารวิริยะ) ห้อง ๒๒๖

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในเวลาราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์ 

โดยส่งใบสมัครและค่าสมัครทางธนาณัติ สั่งจ่าย ในนาม คุณครูเยาวพร  ตรางา  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ ๔๕๑๒๐ ( ยึดตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ไม่รับสมัครใน

วันสอบ )  โทรศัพท์ ๐๖๔-๗๓๔๑๐๕๐  , ๐๘๘-๓๑๙๗๑๙๒  และ ๐๘๔-๖๕๔๘๓๒๙

เลขที่บัญชี ๕๔๖๒๕๗๘๘๒๗  ธนาคารไทยพาณิชย์  คุณครูศรัยฉัตร โพธิราชและคุณครูบุญทิวา ศาลารัตน์

และส่งหลักฐานการโอนที่  Line ID: Math Sapit

. สถานที่สอบ

          โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    

. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

          วันพฤหัสบดี ที่  ๒๒  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ

ห้องสอบที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร ๒ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

และทางเว็ปไซต์ http://www.sapit.ac.th  

. การประกาศผลสอบ

          ประกาศผลสอบ ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังตรวจสอบ         

ได้ทางเว็ปไซต์ http://www.sapit.ac.th ภายในวันที่ ๑๗  เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

**การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด**

 

๑๐.รางวัล

  รางวัลคะแนนรวมสูงสุด แต่ละระดับชั้นมี ดังนี้

          อันดับที่ ๑  เงินทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่รางวัล 

          อันดับที่ ๒  เงินทุนการศึกษา จำนวน ๑,๕๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

          อันดับที่ ๓  เงินทุนการศึกษา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

          ชมเชย      เงินทุนการศึกษา  จำนวน ๓๐๐  บาท   พร้อมเกียรติบัตร

          สำหรับครูที่ควบคุมนักเรียนและสถานศึกษาที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร

* ในกรณีที่คะแนนสอบเท่ากันคณะกรรมการจะพิจารณาในข้อสอบอัตนัย (เติมคำตอบ) แต่ถ้ายังเท่ากันอีก

จะเฉลี่ยทุนการศึกษาในอันดับนั้นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หรือโทรศัพท์ ๐๖๔-๗๓๔๑๐๕๐  , ๐๘๘-๓๑๙๗๑๙๒  และ ๐๘๔-๖๕๔๘๓๒๙

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๙  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายไพฑูรย์  มนตรี )

ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

ตรวจสอบผลการเรียน

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

ชื่อผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน

รหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวประชาชน


ดาวน์โหลด Application สำหรับดูผลการเรียน

หน้าที่ 1 จาก 6
 

ภาพกิจกรรม 2559

ค้นหา...