โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม


โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมมีความประสงค์เปิดประมูลผู้ประกอบการ

"ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน"

เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

ท่านใดสนใจเข้าร่วมรับการประมูล

ติดต่อรับเอกสารรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้

ตั้งแต่ วันที่ 14-22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

(ตึกหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ)

 

  >> เอกสารแนบ คลิก !! <<  

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

 

นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program)  ประจำปีการศึกษา 2562

 

::   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ::

  ::  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ::  

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-551-395

 


ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  

ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2562 

************************************** 

ตามที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่  9 มีนาคม พ.ศ. 2562  นั้น  บัดนี้ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม    ได้ประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว 
จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริง  จำนวน  36  คน และตัวสำรองจำนวน  191  คน  ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงมามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ในวันที่  16  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  

โดยนำเอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายการมอบตัว ดังนี้

หลักฐานการมอบตัว  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา       จำนวน   1  ชุด

ค่าใช้จ่ายการมอบตัว

 1. ค่ามอบตัวนักเรียนใหม่ จำนวน     2,730  บาท
 2. ค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียน จำนวน     5,000  บาท
 3. ค่ากิจกรรมเพิ่มเติมตลอด 3 ปี จำนวน    10,000 บาท

            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   จำนวน    17,730 บาท

 

หากนักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ลำดับสำรองให้มามอบตัวแทนตามลำดับ ในวันที่  16  มีนาคม  พ.ศ. 2562  

ในเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ  หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ. 2562เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2562

**************************************

 ตามที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่  23 - 27  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  นั้น  บัดนี้ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมได้คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวจริง  จำนวน  30  คน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงมามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ในวันที่  17  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  โดยนำเอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายการมอบตัว ดังนี้

หลักฐานการมอบตัว  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา       จำนวน   1  ชุด

ค่าใช้จ่ายการมอบตัว

 1. ค่ามอบตัวนักเรียนใหม่ จำนวน     2,730  บาท
 2. ค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียน จำนวน     8,000  บาท
 3. ค่ากิจกรรมเพิ่มเติมตลอด 3 ปี จำนวน    10,000 บาท

          รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน    20,730 บาท

 

หากนักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์      

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ. 2562  

(นายไพฑูรย์  มนตรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทร. 095-1713264 , 080-1949276

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562

. . .

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

ชื่อผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน

รหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวประชาชน

 


 

ดาวน์โหลด Application สำหรับดูผลการเรียน

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

                  ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562  โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร  คุณสมบัติ  และการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประจำปีการศึกษา  2562  ดังต่อไปนี้

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

 1. ประเภทของนักเรียนที่รับสมัคร

      1.1  ประเภท  ก   นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  รับจำนวน 288 คน  ในกรณีที่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมาสมัครเกิน 288 คน จะใช้วิธีการจับฉลาก

      1.2  ประเภท  ข  นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก รับจำนวน 192 คน พิจารณาจากผลการสอบคัดเลือก

ด้วยข้อสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และสังคมศึกษา คิดค่าน้ำหนักคะแนนรวมทุกวิชา ร้อยละ 70  และคะแนนจากการสอบ O-NET ของผู้สมัคร             จำนวน 4 รายวิชา  ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ คิดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 30

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

      2.1  ผู้สมัครประเภท  ก   นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

            2.1.1  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนที่เป็นเขตพื้นที่บริการ

ของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตามประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  เรื่อง รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ประจำปี พ.ศ. 2562  (กรณีที่นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม)

            2.1.2  เป็นโสด  ไม่จำกัดอายุ

            2.1.3  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

      2.2  ผู้สมัครประเภท  ข   ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

            2.2.1  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 

หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2561 

            2.2.2  เป็นโสด  ไม่จำกัดอายุ

            2.2.3  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
            2.2.4  ต้องมีคะแนนการทดสอบระดับชาติ O – NET ครบทั้ง 4 รายวิชา ตามข้อ 1.2

 1. หลักฐานการสมัครเข้าเรียน

      3.1  ใบสมัครของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

      3.2  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 แผ่น  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

      3.3  ปพ.1 ที่แสดงว่าจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า

      3.4  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด

      3.5  สำหรับผู้สมัครประเภท  ข   ให้แนบใบรับรองคะแนนสอบ O – NET จำนวน 4 วิชา ตามข้อ 1.2 ที่พิมพ์จาก
เว็บไซต์ สทศ. (หาก สทศ.ประกาศผลสอบไม่ทันในวันสมัคร อนุโลมให้ส่งภายหลังได้) ในวันสอบคัดเลือก

 

 1. กำหนดวันรับสมัคร / วันจับสลาก / วันคัดเลือก / วันประกาศผลและรายงานตัว


ประเภท  ก  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

วันรับสมัคร                               วันที่  22-27 มีนาคม 2562  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

                                           (งดรับสมัครวันที่  24 มีนาคม 2562)

สอบคัดเลือก                              วันที่   30 มีนาคม 2562  เวลา  09.00 น.

วันจับฉลาก                               วันที่   4 เมษายน 2562  เวลา  09.00 น.

วันประกาศผล / รายงานตัว             วันที่   7 เมษายน 2562

มอบตัว                                   วันที่   8 เมษายน 2562  เวลา  09.00 น.

 

ประเภท  ข  นักเรียนสอบคัดเลือก                   

วันรับสมัคร                               วันที่  22-27  มีนาคม 2562 เวลา  08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

                                           (งดรับสมัครวันที่  24 มีนาคม 2562)

สอบคัดเลือก                             วันที่   30 มีนาคม 2562  เวลา  09.00 น.

วันประกาศผล / รายงานตัว           วันที่   3 เมษายน 2562  เวลา  09.00 น.

มอบตัว                                   วันที่   7 เมษายน 2562  เวลา  09.00 น.

 

 1. สถานที่รับสมัคร รายงานตัว และมอบตัว

          - รับสมัครที่ห้องวิชาการ  อาคาร  4  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 

          - จับฉลาก / รายงานตัว  และมอบตัว ณ หอประชุมตักกสิลา  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

 1. แผนการเรียนและจำนวนที่รับเข้าศึกษา มีแผนการเรียนดังนี้
        1.1  แผนการเรียนที่เน้นวิทย์-คณิต                       จำนวน  240  คน

      1.2  แผนการเรียนที่เน้นภาษาญี่ปุ่น – ภาษาอังกฤษ    จำนวน   80  คน

      1.3  แผนการเรียนที่เน้นภาษาไทย-สังคม                 จำนวน   40  คน

 1. ประเภทของนักเรียนที่รับเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ดังนี้

      2.1  ประเภทโรงเรียนเดิม  รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 

ของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  รับเต็มจำนวนตามแผนการเรียน

      2.2  ประเภทสอบคัดเลือก  รับโดยการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET  จากนักเรียนทั่วไป จำนวนตามที่เหลือ

จากประเภทโรงเรียนเดิม

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

      3.1 ผู้สมัครประเภทโรงเรียนเดิม ตามข้อ 2.1 ให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโรงเรียนเดิม

      3.2 ผู้สมัครประเภทสอบคัดเลือกต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา  2561

      3.3 เป็นโสด  ไม่จำกัดอายุ

      3.4 มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

      3.5 ต้องมีคะแนนการทดสอบ O – NET 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์


 1. หลักฐานการสมัคร

      4.1  ใบสมัครของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

      4.2  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 แผ่น  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

      4.3  ปพ.1 ที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ในปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า

      4.4  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด

      4.5  ใบรับรองคะแนนสอบ O – NET จำนวน 4 วิชา ตามข้อ 3.5 ที่พิมพ์จากเวบไซต์ สทศ. (หาก สทศ.ประกาศผลสอบไม่ทันในวันสมัคร  อนุโลมให้นำส่งภายหลังได้)  ในวันสอบคัดเลือก

     

 1. กำหนดการรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / ประกาศผลและมอบตัว ประเภทสอบคัดเลือก

วันรับสมัคร           วันที่  22 - 27  มีนาคม  พ.ศ. 2562 เวลา  08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

                       (งดรับสมัครวันที่  24 มีนาคม 2562)

สอบคัดเลือก         วันที่  31 มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00 น.  วิชาที่สอบประกอบด้วย  คณิตศาสตร์,   วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ)

วันประกาศผล        วันที่  6  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00 น.

มอบตัว               วันที่  9  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00 น.  ถ้าไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

 1. สถานที่รับสมัคร / รายงานตัวและมอบตัว

          - รับสมัครที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  อาคาร  4  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 

          - รายงานตัว  และมอบตัว ณ หอประชุมตักกสิลา  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

           ประกาศ  ณ  วันที่   28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

 

                      (นายไพฑูรย์  มนตรี)

            ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

เรื่อง ประกาศรายชื่อและห้องสอบนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ
เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภท ห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) 
ประจำปีการศึกษา 2562 


#สอบคัดเลือก ณ สนามสอบโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม


 ชั้น ม.1:: วันที่ 9 มีนาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. 
 ชั้น ม.4:: วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00น.


#ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 
โทร 095-171-3264 , 080-194-9276 , 043-551-395

 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 3 คน

 

 

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program)

ประจำปีการศึกษา 2562

------------------------------------------------------

       ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในห้องเรียนความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

1.  การรับนักเรียน

      1.1. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา 1 ห้องเรียน  จำนวน  36 คน

      1.2  วิธีการรับนักเรียน  ใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  5 รายวิชา ดังต่อไปนี้

                    - วิชาคณิตศาสตร์         45  คะแนน

                    - วิชาวิทยาศาสตร์         45  คะแนน

                    - วิชาภาษาอังกฤษ        30  คะแนน

                    - วิชาสังคมศึกษา          15  คะแนน

                    - วิชาภาษาไทย            15  คะแนน

     1.3 ผลการคัดเลือกพิจารณาจากคะแนนรวมเรียงตามลำดับ  หากคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาคะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ก่อน  หากยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจากวิชาวิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

     2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในปีการศึกษา 2561 

     2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5  ไม่น้อยกว่า 3.00

     2.3 เป็นโสด

     2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

     2.5 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

     2.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

3. หลักฐานการสมัคร

      3.1 ใบสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

      3.2 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 แผ่น  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

      3.3 ปพ.1 หรือใบรับรอง ที่แสดงว่าจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2561

      3.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด

4.  สถานที่รับสมัคร

          รับสมัคร  ณ  สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  อาคาร 4 (ตึกสีม่วง) โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

5.  กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว

        5.1 รับสมัครระหว่างวันที่  23-27 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

        5.2 สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่  9  มีนาคม  2562 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

        5.3 ประกาศผล วันพุธที่  13  มีนาคม  2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

        5.4 รายงานตัวและมอบตัว วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 6.  อัตราค่าบำรุงการศึกษา

        6.1 ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการตลอด 3 ปี จำนวน  10,000 บาท (เก็บครั้งเดียวในวันมอบตัว)

        6.2 ค่าบำรุงการศึกษารายภาคเรียน  ภาคเรียนละ 5,000 บาท

 7.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร  095-171-3264  และ 080-194-9276

     

หมายเหตุ  หากผู้ผ่านการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดในข้อ 5.4 ถือว่าสละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปมารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนแทน

 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

1.  การรับนักเรียน

         1.1. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา 1 ห้องเรียน        จำนวน  36 คน

        1.2  วิธีการรับนักเรียน ใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 รายวิชา ดังต่อไปนี้  

                    - วิชาคณิตศาสตร์         45  คะแนน

                    - วิชาวิทยาศาสตร์         45  คะแนน

                   - วิชาภาษาอังกฤษ        30  คะแนน

                   - วิชาสังคมศึกษา          15  คะแนน

                   - วิชาภาษาไทย            15  คะแนน

        1.3 ผลการคัดเลือกพิจารณาจากคะแนนรวมเรียงตามลำดับ  หากคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์ก่อน  หากยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจากวิชาวิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

        2.1  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา 2561 

        2.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

        2.3  เป็นโสด

        2.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

        2.5  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

        2.6  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

 3. หลักฐานการสมัคร

        3.1  ใบสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

        3.2  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 แผ่น  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

        3.3  ปพ.1 หรือใบรับรอง ที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ในปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า

        3.4  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด

4.  สถานที่รับสมัคร

          รับสมัคร ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 4  (ตึกสีม่วง)  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

5.  กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว

        5.1 รับสมัครระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

        5.2 สอบคัดเลือก วันอาทิตย์  ที่ 10  มีนาคม  2562 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

        5.3 ประกาศผล วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

        5.4 รายงานตัวและมอบตัว วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 6.  อัตราค่าบำรุงการศึกษา

        6.1 ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการตลอด 3 ปี จำนวน  10,000 บาท (เก็บครั้งเดียวในวันมอบตัว)

        6.2 ค่าบำรุงการศึกษารายภาคเรียน  ภาคเรียนละ 8,000 บาท

 7.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร  095-171-3264 และ 080-194-9276

 

หมายเหตุ  หากผู้ผ่านการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดในข้อ 5.4 ถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปมารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนแทน

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2562


                                 (นายไพฑูรย์ มนตรี)
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

 

 

ประกาศผลสอบ

 

 

การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

 

ครั้งที่ 18   ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลการสอบ 

 

 

แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย

 

ครั้งที่ 8   ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

เฉลยข้อสอบ 

 

 

การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

 

ครั้งที่ 18   ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

 และประกาศห้องสอบ 

 

 

แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

 

ครั้งที่ 18   ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 

 

 

 

หน้าที่ 1 จาก 7
 

เข้าสู่ระบบ

71749
วันนี้วันนี้499
เมื่อวานเมื่อวาน496
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้995
เดือนนี้เดือนนี้2599
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน71749

ปฏิทิน

« มิถุนายน 2019 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ค้นหา...