คณะบริหาร

 

ประกาศผลการสอบแข่งขัน

 วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST 

ประจำปีการศึกษา 2562

 

ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 27

 

 

ประกาศผลสอบ

** ให้นักเรียนทุกระดับชั้น ที่มีผลการแข่งขันในลำดับที่ 1-3

มารับโล่และลำดับที่ 4-5 ชมเชย รับเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 

ที่หน้าเสาธงโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ***

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

 

วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST  

ประจำปีการศึกษา 2562

ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

 

กำหนดสอบคัดเลือกใน วันอาทิตย์ที่  4  สิงหาคม  2562

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
- ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 สอบตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.

 

 

รายชื่อผู้สมัครสอบทั้งหมด

 

   ระดับประถมศึกษา       

  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

ระเบียบการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์

SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2562

ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

          ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดทำโครงการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์
 2. เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

การสมัครสอบ

          กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18  มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่  26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลา  08.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยขอระเบียบและใบสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทร 0981052404 , 0860159067  หรือ  Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ www.sapit.ac.th หรือ เว็บไซต์  ของ สพม.27 (www.secondary27.go.th)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ

ผู้เข้าสอบต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นที่กำหนดให้สมัครสอบ คือ เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนในระดับ ชั้นประถมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ในปีการศึกษา 2562

 

การส่งใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร  ส่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

 1. นักเรียนในโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมสามารถยื่นใบสมัครและชำระค่าสมัครสอบได้ที่คุณครูผู้สอนประจำรายวิชาวิทยาศาสตร์ประจำห้องเรียนของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา        สมัครได้ที่    นางสุภาพ จิตราช , นายรักชาติ อาวรณ์

คณะครูประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1    สมัครได้ที่    นางณัฐธิรา พรมวิจิตร , นางสาววิริยะ ลามคำ            

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2   สมัครได้ที่     นางนภาพร จันทะปิดตา , นางสุภาพ จิตราช

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3    สมัครได้ที่    นายปัญญา น่าบัณฑิต , นายธนพล นิลผาย

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4    สมัครได้ที่    นายพิมพ์ชนก โคตรฉวะ , นางสงกรานต์  มูลศรีแก้ว  

                                                  นางชุติมา ศรีเรือง , นางสุธัมมา กาบินพงษ์

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5    สมัครได้ที่    นายพรชัย กำหอม      

                                                  นางสาวสุกัญญา แก้วนอก , นางสุธัมมา กาบินพงษ์

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6    สมัครได้ที่    นางสมฤทัย กำหอม , นางสาวณฐาภัค ทูลธรรม

                                                  นางสุกานดา ฤทธิทิพย์

 1. ส่งใบสมัครและชำระเงินทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง คุณครูชุติมา  ศรีเรือง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

หมายเหตุ  

      1.  การกรอกใบสมัคร ให้เขียนตัวบรรจง 
      2.  ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ ได้ได้ที่ http://www.sapit.ac.thหรือ เว็บไซต์ของ สพม.27 ( http://www.secondary27.go.th ) ได้ตั้งแต่วันที่  31 กรกฎาคม  2562
      3.  หากเกินกำหนดการชำระค่าสมัคร ทางกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์

     โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบ

ค่าสมัครสอบ  ค่าสมัครคนละ  60  บาท

 

หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการสอบ

 1. กำหนดสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม  2562
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  สอบตั้งแต่เวลา  00-12.00 น.
 • ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6  สอบตั้งแต่เวลา  00-16.00 น.
 1. นักเรียนในระดับประถมศึกษา สอบวัดความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อหาสาระ

           ตลอดหลักสูตรประถมศึกษา  จำนวน  80  ข้อ เวลา 3 ชั่วโมง

(ในกรณีที่นักเรียนมีผลคะแนนสอบเท่ากัน จะนำผลคะแนนในสาระที่ 4-5 มาใช้ในการตัดสินผลการสอบ)

 1. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบวัดความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อหาสาระ                             

           ไม่เกินระดับชั้นที่สมัครตามตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  100  ข้อ เวลา 3 ชั่วโมง

(ในกรณีที่นักเรียนมีผลคะแนนสอบเท่ากัน จะนำผลคะแนนในข้อสอบ 35 ข้อแรกมาใช้ในการตัดสินผลการสอบ)

 1. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบวัดความรู้ในรายวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ  เนื้อหาสาระไม่เกินระดับชั้นที่สมัครตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาละ 25 ข้อรวม 100  ข้อ เวลา 3 ชั่วโมง

(ในกรณีที่นักเรียนมีผลคะแนนสอบเท่ากัน จะนำผลคะแนนในวิชาชีววิทยา ฟิสิกส์และเคมี มาใช้ในการตัดสินผลการสอบตามลำดับ)

 1. สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันสอบคัดเลือก คือ บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชน กรณีไม่มีหลักฐานดังกล่าวให้นักเรียนขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดมายืนยันในวันสอบ

 

หมายเหตุ

         กรณีที่จ่ายเงินแล้วแต่ไม่มีชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ให้นักเรียนนำหลักฐานการชำระเงิน มาแสดงพร้อมกับหลักฐานข้างต้นด้วย

 

รางวัลการสอบแข่งขัน

        รางวัลแบ่งเป็น 7 ระดับ  ตามระดับชั้น  โดย

 • รางวัลชนะเลิศ รับโล่  และทุนการศึกษา  จำนวน  2,000  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับใบประกาศเกียรติบัตร  และทุนการศึกษา  จำนวน  1,500  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับใบประกาศเกียรติบัตร  และทุนการศึกษา  จำนวน  1,000  บาท
 • จะมีการประกาศผลและรับใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล สำหรับนักเรียนที่สอบทุกระดับชั้น
 • ผู้เข้าสอบได้รับเกียรติบัตรทุกคน

 

ประกาศผลการสอบ

ประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์   ภายใน  20 สิงหาคม  2562  โดยแจ้งผลทาง  www.sapit.ac.th  หรือ เว็บไซต์  ของ สพม.27 ( www.secondary27.go.th )

 

สถานที่จัดสอบ

          อาคาร  1   อาคาร  2  และ  อาคาร 4  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 


 

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์

SPK SCIENCE TEST ครั้งที่ 8

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

หมายเหตุ

1

ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

    นักเรียนที่เข้าร่วมสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK ครั้งที่ 8  สามารถตรวจสอบคำตอบและทักท้วงข้อสอบได้ภายใน 1 วัน  หลังจากการสอบเสร็จสิ้นลง

2

วันที่ 18 มิถุนายน –

26 กรกฎาคม 2562

รับสมัครสอบพร้อมชำระเงินค่าสมัคร

3

วันที่  31 กรกฎาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

4

วันอาทิตย์ ที่  4 สิงหาคม  2562

สอบวัดความรู้

5

ภายในวันที่  20  สิงหาคม 2562

ประกาศผลการสอบ

6

ประมาณวันที่

19 – 23 กันยายน 2562

มอบโล่ รางวัลและเกียรติบัตร

 

 

วิชาที่สอบ

ระดับ

สาขาวิชา

ลักษณะข้อสอบ

ประถม

วิทยาศาสตร์

เป็นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  80  ข้อ

ม.1-3

วิทยาศาสตร์

เป็นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  100  ข้อ

ม.4-6

เคมี

เป็นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  25  ข้อ         

ชีววิทยา

เป็นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  25  ข้อ

ฟิสิกส์

เป็นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  25  ข้อ

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

เป็นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  25  ข้อ

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

 

วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST  

ประจำปีการศึกษา 2561

ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

 

กำหนดสอบคัดเลือกใน วันอาทิตย์ที่  5  สิงหาคม  2561  

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
- ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 สอบตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.

 

 

รายชื่อผู้สมัครสอบ

 

 ระดับประถมศึกษา         

  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 

 

 

ระเบียบการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST

ประจำปีการศึกษา 2561

ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

 

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโครงการสอบวัดความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ
ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์
2. เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

การสมัครสอบ
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยขอระเบียบและใบสมัครได้ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 0981052404,
0860159067 หรือ Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ http://www.sapit.ac.thหรือ
เว็บไซต์ ของ สพม.27 (http://www.secondary27.go.th)

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ
ผู้เข้าสอบต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นที่กาหนดให้สมัครสอบ คือ เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนในระดับ
ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ในปีการศึกษา 2561

การส่งใบสมัครและชาระเงินค่าสมัคร ส่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1. นักเรียนในโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมสามารถยื่นใบสมัครและชาระค่าสมัครสอบได้ที่คุณครูผู้สอน
ประจารายวิชาวิทยาศาสตร์ประจำห้องเรียนของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา สมัครได้ที่ นางสุภาพ จิตราช นายรักชาติ อาวรณ์ คณะครูประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทุกท่าน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครได้ที่ นางณัฐธิรา พรมวิจิตร นางชุติมา ศรีเรือง นางสาววิริยะ ลามคา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 สมัครได้ที่ นางนภาพร จันทะปิดตา นางสุภาพ จิตราช
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครได้ที่ นายปัญญา น่าบัณฑิต  นายธนพล นิลผาย
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครได้ที่ นายพิมพ์ชนก โคตรฉวะ  นางสาวณฐาภัค ทูลธรรม นางสงกรานต์ มูลศรีแก้ว
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 สมัครได้ที่ นายพรชัย กาหอม นางสาวณฐาภัค ทูลธรรม  นางสาวสุกัญญา แก้วนอก นางสุภาพ จิตราช
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครได้ที่ นางสมฤทัย กาหอม นางสุธัมมา กาบินพงษ์ นางสุกานดา ฤทธิทิพย์

2. ส่งใบสมัครและชาระเงินทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง คุณครูชุติมา ศรีเรือง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

** หมายเหตุ **
1. การกรอกใบสมัคร ให้เขียนตัวบรรจง
2. ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ ได้ได้ที่ http://www.sapit.ac.th หรือ เว็บไซต์
ของ สพม.27 ( http://www.secondary27.go.th ) ได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
3. หากเกินกำหนดการชาระค่าสมัคร ทางกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบ


ค่าสมัครสอบ  ค่าสมัครคนละ 50 บาท

หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการสอบ
1. กำหนดสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
- ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 สอบตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.
2. นักเรียนในระดับประถมศึกษา สอบวัดความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อหาสาระ
ตลอดหลักสูตรประถมศึกษา จำนวน 100 ข้อ เวลา 3 ชั่วโมง
(ในกรณีที่นักเรียนมีผลคะแนนสอบเท่ากัน จะนำผลคะแนนในสาระที่ 4-5 มาใช้ในการตัดสินผลการสอบ)
3. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบวัดความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อหาสาระ
ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 100 ข้อ เวลา 3 ชั่วโมง
(ในกรณีที่นักเรียนมีผลคะแนนสอบเท่ากัน จะนาผลคะแนนในระดับชั้นที่นักเรียนสอบมาใช้ในการตัดสินผลการสอบ)
4. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบวัดความรู้ในรายวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
เนื้อหาสาระตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาละ 25 ข้อรวม 100 ข้อ เวลา 3 ชั่วโมง
(ในกรณีที่นักเรียนมีผลคะแนนสอบเท่ากัน จะนาผลคะแนนในสาระที่ 3, 6, 7 ตามลำดับ มาใช้ในการตัดสิน
ผลการสอบ)
5. สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันสอบคัดเลือก คือ บัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชน
กรณีไม่มีหลักฐานดังกล่าวให้นักเรียนขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดมายืนยันในวันสอบ

**หมายเหตุ**
กรณีที่จ่ายเงินแล้วแต่ไม่มีชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ให้นักเรียนนำหลักฐานการชาระเงิน มาแสดงพร้อมกับหลักฐานข้างต้นด้วย

รางวัลการสอบแข่งขัน
รางวัลแบ่งเป็น 7 ระดับ ตามระดับชั้น โดย
- รางวัลชนะเลิศ รับโล่ และทุนการศึกษา จานวน 2,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับใบประกาศเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับใบประกาศเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จานวน 1,000 บาท
- สาหรับนักเรียนที่สอบทุกระดับชั้น ที่ได้ลาดับที่ 4 - 10 จะมีการประกาศผลและรับใบประกาศเกียรติบัตร
- ผู้เข้าสอบได้รับเกียรติบัตรทุกคน

ประกาศผลการสอบ
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ภายใน 20 สิงหาคม 2561 โดยแจ้งผลทาง
http://www.sapit.ac.th หรือ เว็บไซต์ ของ สพม.27 ( http://www.secondary27.go.th )

สถานที่จัดสอบ
อาคาร 2 อาคาร 3 และ อาคาร 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

>> ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร คลิก !!!

 

ประกาศผลการสอบแข่งขัน

 

วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST 

ประจำปีการศึกษา 2560

ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

 

ประกาศผลสอบ

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบ 

 

การวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST

 

ครั้งที่ 6 ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2560

 

 


 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ 

 

วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST 

ประจำปีการศึกษา 2560

 

ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

 กำหนดสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่  30 กรกฎาคม  2560  

ม.ต้น  เวลา 09.00 . - 12.00 . 

ประถมศึกษา และ ม.ปลาย  เวลา 13.00 . - 16.00 .

 

 

รายชื่อผู้สมัครสอบ

 

 

 

ระเบียบการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST

ประจำปีการศึกษา 2560

ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

            ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดทำโครงการสอบวัดความรู้างวิทยาศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

การสมัครสอบ

            กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยขอระเบียบและใบสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทร 0867154577, 0857382772  หรือ  Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ http://www.sapit.ac.th หรือ เว็บไซต์ของ สพม.27 (http://www.secondary27.go.th)

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ

ผู้เข้าสอบต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นที่กำหนดให้สมัครสอบ คือ เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนในระดับ ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในปีการศึกษา 2560

 

ส่งใบสมัครและชำระเงินทางไปรษณีย์  จ่าหน้าซอง คุณครูชุติมา  ศรีเรือง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

ส่งทาง E-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หมายเหตุ  1.  การกรอกใบสมัคร ให้เขียนตัวบรรจง 

                2.  ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ ได้ได้ที่  www.sapit.ac.th  หรือ เว็บไซต์ของ สพม.27 (http://www.secondary27.go.th)  ได้ตั้งแต่วันที่  22 กรกฎาคม  2560

3.  หากเกินกำหนดการชำระค่าสมัคร ทางกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบ

ค่าสมัครสอบ  ค่าสมัครคนละ  50  บาท

 

หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการสอบ

กำหนดสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่  30 กรกฎาคม  2560

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-3  สอบตั้งแต่เวลา  09.00-12.00 น.

- ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาปีที่  4-6  สอบตั้งแต่เวลา  13.00-16.00 น.

นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  สอบวัดความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อหาสาระ ดังรายละเอียดที่กำหนด  จำนวน  100  ข้อ เวลา 3 ชั่วโมง

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  สอบวัดความรู้ในรายวิชาเคมี ชีววิทยา  ฟิสิกส์ โลก  ดาราศาสตร์และอวกาศ  เนื้อหาสาระดังรายละเอียดที่กำหนดรายวิชาละ  25  ข้อรวม  100  ข้อ  เวลา 3 ชั่วโมง

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันสอบคัดเลือก คือ  บัตรประจำตัวนักเรียน  หรือบัตรประชาชน กรณีไม่หลักฐานดังกล่าวให้นักเรียนขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดมายืนยันในวันสอบ

** หมายเหตุ

กรณีที่จ่ายเงินแล้วแต่ไม่มีชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ให้นักเรียนนำหลักฐานการชำระเงิน มาแสดงพร้อมกับหลักฐานข้างต้นด้วย

 

รางวัลการสอบแข่งขัน

        รางวัลแบ่งเป็น 7  ระดับ  ตามระดับชั้น  โดย

-   รางวัลชนะเลิศ  รับโล่  และทุนการศึกษา  จำนวน  2,000  บาท

-   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รับใบประกาศเกียรติคุณ  และทุนการศึกษา 

    จำนวน  1,500  บาท

-   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รับใบประกาศเกียรติคุณ  และทุนการศึกษา 

    จำนวน  1,000  บาท

-   ผู้เข้าสอบได้รับเกียรติบัตรทุกคน

 

  ประกาศผลการสอบ

ประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ภายใน  15 สิงหาคม  2560  โดยแจ้งผลทาง www.sapit.ac.th หรือ เว็บไซต์ของ สพม.27 (http://www.secondary27.go.th)

 

สถานที่จัดสอบ

อาคาร 2   อาคาร 3  และ อาคาร 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 

 

>> ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร คลิก !!!

 

ประกาศผลสอบ 

 

แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 6

ประจำปีการศึกษา 2559

 

ผลการสอบแข่งขัน ระดับชั้น ม.1 - ม.6  

 

 

 

 

หน้าที่ 1 จาก 2
 

เข้าสู่ระบบ

19063
วันนี้วันนี้221
เมื่อวานเมื่อวาน383
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1021
เดือนนี้เดือนนี้1021
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน19063

ปฏิทิน

« มิถุนายน 2020 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

ค้นหา...