คณะบริหาร

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

รับสมัครสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2562 ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย

ระเบียบการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์

SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2562

ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

          ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดทำโครงการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์
 2. เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

การสมัครสอบ

          กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18  มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่  26  กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลา  08.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยขอระเบียบและใบสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โทร 0981052404 , 0860159067  หรือ  Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ www.sapit.ac.th หรือ เว็บไซต์  ของ สพม.27 (www.secondary27.go.th)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ

ผู้เข้าสอบต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นที่กำหนดให้สมัครสอบ คือ เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนในระดับ ชั้นประถมศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ในปีการศึกษา 2562

 

การส่งใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร  ส่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

 1. นักเรียนในโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมสามารถยื่นใบสมัครและชำระค่าสมัครสอบได้ที่คุณครูผู้สอนประจำรายวิชาวิทยาศาสตร์ประจำห้องเรียนของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา        สมัครได้ที่    นางสุภาพ จิตราช , นายรักชาติ อาวรณ์

คณะครูประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1    สมัครได้ที่    นางณัฐธิรา พรมวิจิตร , นางสาววิริยะ ลามคำ            

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2   สมัครได้ที่     นางนภาพร จันทะปิดตา , นางสุภาพ จิตราช

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3    สมัครได้ที่    นายปัญญา น่าบัณฑิต , นายธนพล นิลผาย

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4    สมัครได้ที่    นายพิมพ์ชนก โคตรฉวะ , นางสงกรานต์  มูลศรีแก้ว  

                                                  นางชุติมา ศรีเรือง , นางสุธัมมา กาบินพงษ์

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5    สมัครได้ที่    นายพรชัย กำหอม      

                                                  นางสาวสุกัญญา แก้วนอก , นางสุธัมมา กาบินพงษ์

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6    สมัครได้ที่    นางสมฤทัย กำหอม , นางสาวณฐาภัค ทูลธรรม

                                                  นางสุกานดา ฤทธิทิพย์

 1. ส่งใบสมัครและชำระเงินทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง คุณครูชุติมา  ศรีเรือง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

หมายเหตุ  

      1.  การกรอกใบสมัคร ให้เขียนตัวบรรจง 
      2.  ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ ได้ได้ที่ http://www.sapit.ac.thหรือ เว็บไซต์ของ สพม.27 ( http://www.secondary27.go.th ) ได้ตั้งแต่วันที่  31 กรกฎาคม  2562
      3.  หากเกินกำหนดการชำระค่าสมัคร ทางกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์

     โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบ

ค่าสมัครสอบ  ค่าสมัครคนละ  60  บาท

 

หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการสอบ

 1. กำหนดสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม  2562
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  สอบตั้งแต่เวลา  00-12.00 น.
 • ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6  สอบตั้งแต่เวลา  00-16.00 น.
 1. นักเรียนในระดับประถมศึกษา สอบวัดความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อหาสาระ

           ตลอดหลักสูตรประถมศึกษา  จำนวน  80  ข้อ เวลา 3 ชั่วโมง

(ในกรณีที่นักเรียนมีผลคะแนนสอบเท่ากัน จะนำผลคะแนนในสาระที่ 4-5 มาใช้ในการตัดสินผลการสอบ)

 1. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบวัดความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อหาสาระ                             

           ไม่เกินระดับชั้นที่สมัครตามตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  100  ข้อ เวลา 3 ชั่วโมง

(ในกรณีที่นักเรียนมีผลคะแนนสอบเท่ากัน จะนำผลคะแนนในข้อสอบ 35 ข้อแรกมาใช้ในการตัดสินผลการสอบ)

 1. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบวัดความรู้ในรายวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ  เนื้อหาสาระไม่เกินระดับชั้นที่สมัครตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาละ 25 ข้อรวม 100  ข้อ เวลา 3 ชั่วโมง

(ในกรณีที่นักเรียนมีผลคะแนนสอบเท่ากัน จะนำผลคะแนนในวิชาชีววิทยา ฟิสิกส์และเคมี มาใช้ในการตัดสินผลการสอบตามลำดับ)

 1. สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันสอบคัดเลือก คือ บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชน กรณีไม่มีหลักฐานดังกล่าวให้นักเรียนขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดมายืนยันในวันสอบ

 

หมายเหตุ

         กรณีที่จ่ายเงินแล้วแต่ไม่มีชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ให้นักเรียนนำหลักฐานการชำระเงิน มาแสดงพร้อมกับหลักฐานข้างต้นด้วย

 

รางวัลการสอบแข่งขัน

        รางวัลแบ่งเป็น 7 ระดับ  ตามระดับชั้น  โดย

 • รางวัลชนะเลิศ รับโล่  และทุนการศึกษา  จำนวน  2,000  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับใบประกาศเกียรติบัตร  และทุนการศึกษา  จำนวน  1,500  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับใบประกาศเกียรติบัตร  และทุนการศึกษา  จำนวน  1,000  บาท
 • จะมีการประกาศผลและรับใบประกาศเกียรติบัตร รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล สำหรับนักเรียนที่สอบทุกระดับชั้น
 • ผู้เข้าสอบได้รับเกียรติบัตรทุกคน

 

ประกาศผลการสอบ

ประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์   ภายใน  20 สิงหาคม  2562  โดยแจ้งผลทาง  www.sapit.ac.th  หรือ เว็บไซต์  ของ สพม.27 ( www.secondary27.go.th )

 

สถานที่จัดสอบ

          อาคาร  1   อาคาร  2  และ  อาคาร 4  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 


 

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์

SPK SCIENCE TEST ครั้งที่ 8

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

หมายเหตุ

1

ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

    นักเรียนที่เข้าร่วมสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK ครั้งที่ 8  สามารถตรวจสอบคำตอบและทักท้วงข้อสอบได้ภายใน 1 วัน  หลังจากการสอบเสร็จสิ้นลง

2

วันที่ 18 มิถุนายน –

26 กรกฎาคม 2562

รับสมัครสอบพร้อมชำระเงินค่าสมัคร

3

วันที่  31 กรกฎาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

4

วันอาทิตย์ ที่  4 สิงหาคม  2562

สอบวัดความรู้

5

ภายในวันที่  20  สิงหาคม 2562

ประกาศผลการสอบ

6

ประมาณวันที่

19 – 23 กันยายน 2562

มอบโล่ รางวัลและเกียรติบัตร

 

 

วิชาที่สอบ

ระดับ

สาขาวิชา

ลักษณะข้อสอบ

ประถม

วิทยาศาสตร์

เป็นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  80  ข้อ

ม.1-3

วิทยาศาสตร์

เป็นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  100  ข้อ

ม.4-6

เคมี

เป็นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  25  ข้อ         

ชีววิทยา

เป็นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  25  ข้อ

ฟิสิกส์

เป็นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  25  ข้อ

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

เป็นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  25  ข้อ

 

 

อ่าน 659 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ไอเท็มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (จาก Tag)

 

เข้าสู่ระบบ

220726
วันนี้วันนี้88
เมื่อวานเมื่อวาน578
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1135
เดือนนี้เดือนนี้8279
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน220726

ปฏิทิน

« กุมภาพันธ์ 2020 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

ค้นหา...