คณะบริหาร

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562 ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

                  ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27  เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562  โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร  คุณสมบัติ  และการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประจำปีการศึกษา  2562  ดังต่อไปนี้

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

 1. ประเภทของนักเรียนที่รับสมัคร

      1.1  ประเภท  ก   นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  รับจำนวน 288 คน  ในกรณีที่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมาสมัครเกิน 288 คน จะใช้วิธีการจับฉลาก

      1.2  ประเภท  ข  นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก รับจำนวน 192 คน พิจารณาจากผลการสอบคัดเลือก

ด้วยข้อสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และสังคมศึกษา คิดค่าน้ำหนักคะแนนรวมทุกวิชา ร้อยละ 70  และคะแนนจากการสอบ O-NET ของผู้สมัคร             จำนวน 4 รายวิชา  ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ คิดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 30

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

      2.1  ผู้สมัครประเภท  ก   นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

            2.1.1  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนที่เป็นเขตพื้นที่บริการ

ของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตามประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  เรื่อง รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ประจำปี พ.ศ. 2562  (กรณีที่นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม)

            2.1.2  เป็นโสด  ไม่จำกัดอายุ

            2.1.3  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

      2.2  ผู้สมัครประเภท  ข   ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

            2.2.1  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 

หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2561 

            2.2.2  เป็นโสด  ไม่จำกัดอายุ

            2.2.3  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
            2.2.4  ต้องมีคะแนนการทดสอบระดับชาติ O – NET ครบทั้ง 4 รายวิชา ตามข้อ 1.2

 1. หลักฐานการสมัครเข้าเรียน

      3.1  ใบสมัครของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

      3.2  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 แผ่น  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

      3.3  ปพ.1 ที่แสดงว่าจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า

      3.4  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด

      3.5  สำหรับผู้สมัครประเภท  ข   ให้แนบใบรับรองคะแนนสอบ O – NET จำนวน 4 วิชา ตามข้อ 1.2 ที่พิมพ์จาก
เว็บไซต์ สทศ. (หาก สทศ.ประกาศผลสอบไม่ทันในวันสมัคร อนุโลมให้ส่งภายหลังได้) ในวันสอบคัดเลือก

 

 1. กำหนดวันรับสมัคร / วันจับสลาก / วันคัดเลือก / วันประกาศผลและรายงานตัว


ประเภท  ก  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

วันรับสมัคร                               วันที่  22-27 มีนาคม 2562  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

                                           (งดรับสมัครวันที่  24 มีนาคม 2562)

สอบคัดเลือก                              วันที่   30 มีนาคม 2562  เวลา  09.00 น.

วันจับฉลาก                               วันที่   4 เมษายน 2562  เวลา  09.00 น.

วันประกาศผล / รายงานตัว             วันที่   7 เมษายน 2562

มอบตัว                                   วันที่   8 เมษายน 2562  เวลา  09.00 น.

 

ประเภท  ข  นักเรียนสอบคัดเลือก                   

วันรับสมัคร                               วันที่  22-27  มีนาคม 2562 เวลา  08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

                                           (งดรับสมัครวันที่  24 มีนาคม 2562)

สอบคัดเลือก                             วันที่   30 มีนาคม 2562  เวลา  09.00 น.

วันประกาศผล / รายงานตัว           วันที่   3 เมษายน 2562  เวลา  09.00 น.

มอบตัว                                   วันที่   7 เมษายน 2562  เวลา  09.00 น.

 

 1. สถานที่รับสมัคร รายงานตัว และมอบตัว

          - รับสมัครที่ห้องวิชาการ  อาคาร  4  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 

          - จับฉลาก / รายงานตัว  และมอบตัว ณ หอประชุมตักกสิลา  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

 1. แผนการเรียนและจำนวนที่รับเข้าศึกษา มีแผนการเรียนดังนี้
        1.1  แผนการเรียนที่เน้นวิทย์-คณิต                       จำนวน  240  คน

      1.2  แผนการเรียนที่เน้นภาษาญี่ปุ่น – ภาษาอังกฤษ    จำนวน   80  คน

      1.3  แผนการเรียนที่เน้นภาษาไทย-สังคม                 จำนวน   40  คน

 1. ประเภทของนักเรียนที่รับเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ดังนี้

      2.1  ประเภทโรงเรียนเดิม  รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 

ของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  รับเต็มจำนวนตามแผนการเรียน

      2.2  ประเภทสอบคัดเลือก  รับโดยการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET  จากนักเรียนทั่วไป จำนวนตามที่เหลือ

จากประเภทโรงเรียนเดิม

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

      3.1 ผู้สมัครประเภทโรงเรียนเดิม ตามข้อ 2.1 ให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโรงเรียนเดิม

      3.2 ผู้สมัครประเภทสอบคัดเลือกต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา  2561

      3.3 เป็นโสด  ไม่จำกัดอายุ

      3.4 มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

      3.5 ต้องมีคะแนนการทดสอบ O – NET 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์


 1. หลักฐานการสมัคร

      4.1  ใบสมัครของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

      4.2  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 แผ่น  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

      4.3  ปพ.1 ที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ในปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า

      4.4  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด

      4.5  ใบรับรองคะแนนสอบ O – NET จำนวน 4 วิชา ตามข้อ 3.5 ที่พิมพ์จากเวบไซต์ สทศ. (หาก สทศ.ประกาศผลสอบไม่ทันในวันสมัคร  อนุโลมให้นำส่งภายหลังได้)  ในวันสอบคัดเลือก

     

 1. กำหนดการรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / ประกาศผลและมอบตัว ประเภทสอบคัดเลือก

วันรับสมัคร           วันที่  22 - 27  มีนาคม  พ.ศ. 2562 เวลา  08.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

                       (งดรับสมัครวันที่  24 มีนาคม 2562)

สอบคัดเลือก         วันที่  31 มีนาคม  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00 น.  วิชาที่สอบประกอบด้วย  คณิตศาสตร์,   วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ)

วันประกาศผล        วันที่  6  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00 น.

มอบตัว               วันที่  9  เมษายน  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00 น.  ถ้าไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

 1. สถานที่รับสมัคร / รายงานตัวและมอบตัว

          - รับสมัครที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  อาคาร  4  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 

          - รายงานตัว  และมอบตัว ณ หอประชุมตักกสิลา  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

           ประกาศ  ณ  วันที่   28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

 

                      (นายไพฑูรย์  มนตรี)

            ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

อ่าน 485 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
 

เข้าสู่ระบบ

220729
วันนี้วันนี้91
เมื่อวานเมื่อวาน578
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1138
เดือนนี้เดือนนี้8282
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน220729

ปฏิทิน

« กุมภาพันธ์ 2020 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

ค้นหา...