วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) เข้าศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย

 

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program)

ประจำปีการศึกษา 2562

------------------------------------------------------

       ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในห้องเรียนความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

1.  การรับนักเรียน

      1.1. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา 1 ห้องเรียน  จำนวน  36 คน

      1.2  วิธีการรับนักเรียน  ใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  5 รายวิชา ดังต่อไปนี้

                    - วิชาคณิตศาสตร์         45  คะแนน

                    - วิชาวิทยาศาสตร์         45  คะแนน

                    - วิชาภาษาอังกฤษ        30  คะแนน

                    - วิชาสังคมศึกษา          15  คะแนน

                    - วิชาภาษาไทย            15  คะแนน

     1.3 ผลการคัดเลือกพิจารณาจากคะแนนรวมเรียงตามลำดับ  หากคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาคะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ก่อน  หากยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจากวิชาวิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

     2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในปีการศึกษา 2561 

     2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5  ไม่น้อยกว่า 3.00

     2.3 เป็นโสด

     2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

     2.5 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

     2.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

3. หลักฐานการสมัคร

      3.1 ใบสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

      3.2 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 แผ่น  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

      3.3 ปพ.1 หรือใบรับรอง ที่แสดงว่าจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2561

      3.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด

4.  สถานที่รับสมัคร

          รับสมัคร  ณ  สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  อาคาร 4 (ตึกสีม่วง) โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

5.  กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว

        5.1 รับสมัครระหว่างวันที่  23-27 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

        5.2 สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่  9  มีนาคม  2562 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

        5.3 ประกาศผล วันพุธที่  13  มีนาคม  2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

        5.4 รายงานตัวและมอบตัว วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 6.  อัตราค่าบำรุงการศึกษา

        6.1 ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการตลอด 3 ปี จำนวน  10,000 บาท (เก็บครั้งเดียวในวันมอบตัว)

        6.2 ค่าบำรุงการศึกษารายภาคเรียน  ภาคเรียนละ 5,000 บาท

 7.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร  095-171-3264  และ 080-194-9276

     

หมายเหตุ  หากผู้ผ่านการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดในข้อ 5.4 ถือว่าสละสิทธิ์  โรงเรียนจะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปมารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนแทน

 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

1.  การรับนักเรียน

         1.1. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา 1 ห้องเรียน        จำนวน  36 คน

        1.2  วิธีการรับนักเรียน ใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 รายวิชา ดังต่อไปนี้  

                    - วิชาคณิตศาสตร์         45  คะแนน

                    - วิชาวิทยาศาสตร์         45  คะแนน

                   - วิชาภาษาอังกฤษ        30  คะแนน

                   - วิชาสังคมศึกษา          15  คะแนน

                   - วิชาภาษาไทย            15  คะแนน

        1.3 ผลการคัดเลือกพิจารณาจากคะแนนรวมเรียงตามลำดับ  หากคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์ก่อน  หากยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจากวิชาวิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

        2.1  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา 2561 

        2.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00

        2.3  เป็นโสด

        2.4  มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

        2.5  มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

        2.6  ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

 3. หลักฐานการสมัคร

        3.1  ใบสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

        3.2  รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 แผ่น  (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

        3.3  ปพ.1 หรือใบรับรอง ที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ในปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า

        3.4  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด

4.  สถานที่รับสมัคร

          รับสมัคร ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 4  (ตึกสีม่วง)  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

5.  กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว

        5.1 รับสมัครระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30-16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

        5.2 สอบคัดเลือก วันอาทิตย์  ที่ 10  มีนาคม  2562 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

        5.3 ประกาศผล วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

        5.4 รายงานตัวและมอบตัว วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 6.  อัตราค่าบำรุงการศึกษา

        6.1 ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการตลอด 3 ปี จำนวน  10,000 บาท (เก็บครั้งเดียวในวันมอบตัว)

        6.2 ค่าบำรุงการศึกษารายภาคเรียน  ภาคเรียนละ 8,000 บาท

 7.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร  095-171-3264 และ 080-194-9276

 

หมายเหตุ  หากผู้ผ่านการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดในข้อ 5.4 ถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปมารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนแทน

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2562


                                 (นายไพฑูรย์ มนตรี)
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

 

อ่าน 455 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
 

เข้าสู่ระบบ

152082
วันนี้วันนี้131
เมื่อวานเมื่อวาน949
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้3810
เดือนนี้เดือนนี้15280
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน152082

ปฏิทิน

« ตุลาคม 2019 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ค้นหา...