คณะบริหาร

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

รับสมัครสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2561 ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย

ระเบียบการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST

ประจำปีการศึกษา 2561

ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

 

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโครงการสอบวัดความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ
ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์
2. เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

การสมัครสอบ
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยขอระเบียบและใบสมัครได้ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 0981052404,
0860159067 หรือ Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ http://www.sapit.ac.thหรือ
เว็บไซต์ ของ สพม.27 (http://www.secondary27.go.th)

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ
ผู้เข้าสอบต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นที่กาหนดให้สมัครสอบ คือ เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนในระดับ
ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ในปีการศึกษา 2561

การส่งใบสมัครและชาระเงินค่าสมัคร ส่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1. นักเรียนในโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมสามารถยื่นใบสมัครและชาระค่าสมัครสอบได้ที่คุณครูผู้สอน
ประจารายวิชาวิทยาศาสตร์ประจำห้องเรียนของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา สมัครได้ที่ นางสุภาพ จิตราช นายรักชาติ อาวรณ์ คณะครูประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทุกท่าน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครได้ที่ นางณัฐธิรา พรมวิจิตร นางชุติมา ศรีเรือง นางสาววิริยะ ลามคา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 สมัครได้ที่ นางนภาพร จันทะปิดตา นางสุภาพ จิตราช
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครได้ที่ นายปัญญา น่าบัณฑิต  นายธนพล นิลผาย
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครได้ที่ นายพิมพ์ชนก โคตรฉวะ  นางสาวณฐาภัค ทูลธรรม นางสงกรานต์ มูลศรีแก้ว
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 สมัครได้ที่ นายพรชัย กาหอม นางสาวณฐาภัค ทูลธรรม  นางสาวสุกัญญา แก้วนอก นางสุภาพ จิตราช
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครได้ที่ นางสมฤทัย กาหอม นางสุธัมมา กาบินพงษ์ นางสุกานดา ฤทธิทิพย์

2. ส่งใบสมัครและชาระเงินทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง คุณครูชุติมา ศรีเรือง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

** หมายเหตุ **
1. การกรอกใบสมัคร ให้เขียนตัวบรรจง
2. ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ ได้ได้ที่ http://www.sapit.ac.th หรือ เว็บไซต์
ของ สพม.27 ( http://www.secondary27.go.th ) ได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
3. หากเกินกำหนดการชาระค่าสมัคร ทางกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบ


ค่าสมัครสอบ  ค่าสมัครคนละ 50 บาท

หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการสอบ
1. กำหนดสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.
- ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 สอบตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น.
2. นักเรียนในระดับประถมศึกษา สอบวัดความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อหาสาระ
ตลอดหลักสูตรประถมศึกษา จำนวน 100 ข้อ เวลา 3 ชั่วโมง
(ในกรณีที่นักเรียนมีผลคะแนนสอบเท่ากัน จะนำผลคะแนนในสาระที่ 4-5 มาใช้ในการตัดสินผลการสอบ)
3. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบวัดความรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนื้อหาสาระ
ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 100 ข้อ เวลา 3 ชั่วโมง
(ในกรณีที่นักเรียนมีผลคะแนนสอบเท่ากัน จะนาผลคะแนนในระดับชั้นที่นักเรียนสอบมาใช้ในการตัดสินผลการสอบ)
4. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบวัดความรู้ในรายวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
เนื้อหาสาระตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาละ 25 ข้อรวม 100 ข้อ เวลา 3 ชั่วโมง
(ในกรณีที่นักเรียนมีผลคะแนนสอบเท่ากัน จะนาผลคะแนนในสาระที่ 3, 6, 7 ตามลำดับ มาใช้ในการตัดสิน
ผลการสอบ)
5. สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันสอบคัดเลือก คือ บัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชน
กรณีไม่มีหลักฐานดังกล่าวให้นักเรียนขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่สังกัดมายืนยันในวันสอบ

**หมายเหตุ**
กรณีที่จ่ายเงินแล้วแต่ไม่มีชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ให้นักเรียนนำหลักฐานการชาระเงิน มาแสดงพร้อมกับหลักฐานข้างต้นด้วย

รางวัลการสอบแข่งขัน
รางวัลแบ่งเป็น 7 ระดับ ตามระดับชั้น โดย
- รางวัลชนะเลิศ รับโล่ และทุนการศึกษา จานวน 2,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับใบประกาศเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จานวน 1,500 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับใบประกาศเกียรติบัตร และทุนการศึกษา จานวน 1,000 บาท
- สาหรับนักเรียนที่สอบทุกระดับชั้น ที่ได้ลาดับที่ 4 - 10 จะมีการประกาศผลและรับใบประกาศเกียรติบัตร
- ผู้เข้าสอบได้รับเกียรติบัตรทุกคน

ประกาศผลการสอบ
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ภายใน 20 สิงหาคม 2561 โดยแจ้งผลทาง
http://www.sapit.ac.th หรือ เว็บไซต์ ของ สพม.27 ( http://www.secondary27.go.th )

สถานที่จัดสอบ
อาคาร 2 อาคาร 3 และ อาคาร 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

>> ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร คลิก !!!

อ่าน 2109 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ไอเท็มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (จาก Tag)

 

เข้าสู่ระบบ

19068
วันนี้วันนี้226
เมื่อวานเมื่อวาน383
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1026
เดือนนี้เดือนนี้1026
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน19068

ปฏิทิน

« มิถุนายน 2020 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

ค้นหา...