เข้าสู่ระบบ

195411
วันนี้วันนี้160
เมื่อวานเมื่อวาน221
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้381
เดือนนี้เดือนนี้5532
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน195411

VDO เสลพิทย์

ปฏิทิน

« พฤษภาคม 2018 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2561 ไอเท็มน่าสนใจ

เขียนโดย

 

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี-การศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. ประเภทของนักเรียนที่รับสมัคร
1.1 ประเภท ก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน รับจำนวน 176 คน ในกรณีที่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมาสมัครเกิน 176 คน จะใช้วิธีการจับฉลาก
1.2 ประเภท ข นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก รับจำนวน 264 คน พิจารณาจากผลการสอบคัดเลือก
ด้วยข้อสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และสังคมศึกษา คิดค่าน้ำหนักคะแนนรวมทุกวิชา ร้อยละ 70 และคะแนนจากการสอบ O-NET ของผู้สมัคร จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ คิดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 30

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครประเภท ก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนที่เป็นเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตามประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ประจำปี พ.ศ. 2561 (กรณีที่นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม)
2.1.2 เป็นโสด ไม่จำกัดอายุ
2.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.2 ผู้สมัครประเภท ข ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560
2.2.2 เป็นโสด ไม่จำกัดอายุ
2.2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.2.4 ต้องมีคะแนนการทดสอบระดับชาติ O – NET ครบทั้ง 4 รายวิชา ตามข้อ 1.2

3. หลักฐานการสมัครเข้าเรียน
3.1 ใบสมัครของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
3.2 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3.3 ปพ.1 หรือใบรับรอง ที่แสดงว่าจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
3.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด
3.5 สำหรับผู้สมัครประเภท ข ให้แนบใบรับรองคะแนนสอบ O – NET จำนวน 4 วิชา ตามข้อ 1.2 ที่พิมพ์จาก เว็ปไซต์ สทศ. (หาก สทศ.ประกาศผลสอบไม่ทันในวันสมัคร อนุโลมให้ส่งภายหลังได้)

4. กำหนดวันรับสมัคร / วันจับสลาก / วันคัดเลือก / วันประกาศผลและรายงานตัว

ประเภท ก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วันรับสมัคร วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันจับฉลาก วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
วันประกาศผล / รายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2561
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.

ประเภท ข นักเรียนสอบคัดเลือก
วันรับสมัคร วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
วันประกาศผล / รายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.

5. สถานที่รับสมัคร รายงานตัว และมอบตัว
- รับสมัครที่ห้องวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
- จับฉลาก / รายงานตัว และมอบตัว ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม


 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


1. แผนการเรียนและจำนวนที่รับเข้าศึกษา มีแผนการเรียนดังนี้

1.1 แผนการเรียนที่เน้นวิทย์-คณิต จำนวน 240 คน
1.2 แผนการเรียนที่เน้นภาษาไทย-สังคม จำนวน 40 คน
1.3 แผนการเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ - สังคม จำนวน 40 คน
1.4 แผนการเรียนที่เน้นภาษาญี่ปุ่น - สังคม จำนวน 80 คน

2. ประเภทของนักเรียนที่รับเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ประเภทโรงเรียนเดิม รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จำนวน 320 คน
2.2 ประเภทสอบคัดเลือก รับโดยการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET จากนักเรียนทั่วไป จำนวน 80 คน

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 ผู้สมัครประเภทโรงเรียนเดิม ตามข้อ 2.1 ให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนเดิม
3.2 ผู้สมัครประเภทสอบคัดเลือกต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560
3.3 เป็นโสด ไม่จำกัดอายุ
3.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3.5 ต้องมีคะแนนการทดสอบ O – NET 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
4.2 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4.3 ปพ.1 หรือใบรับรอง ที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
4.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด
4.5 ใบรับรองคะแนนสอบ O – NET จำนวน 4 วิชา ตามข้อ 3.5 ที่พิมพ์จากเวปไซต์ สทศ. (หาก สทศ.ประกาศผลสอบไม่ทันในวันสมัคร อนุโลมให้นำส่งภายหลังได้)
5. กำหนดการรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / ประกาศผลและมอบตัว ประเภทสอบคัดเลือก

วันรับสมัคร วันที่ 25 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. วิชาที่สอบประกอบด้วย คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ)
วันประกาศผล วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
มอบตัว วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ถ้าไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

6. สถานที่รับสมัคร / รายงานตัวและมอบตัว
- รับสมัครที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
- รายงานตัว และมอบตัว ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
(นายไพฑูรย์ มนตรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

อ่าน 2612 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
 

ภาพกิจกรรม 2559

ค้นหา...