คณะบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน (76)

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 นี้ ช่องทางการรับสมัคร ▶ ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.sapit.ac.th/admission ▶ ทาง QR code ▶ สอบถามทางเพจ Facebook โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม *** กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ผ่านเว็บได้เลยนะคะ ส่วนเอกสารประกอบการรับสมัคร ให้นำส่งมาพร้อมใบสมัครโดยพิมพ์จากระบบออนไลน์ในวันสอบคัดเลือกค่ะ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -▶ คู่มือการรับสมัคร : https://bit.ly/2YqWp45- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -…
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "ตัวจริง" มารายงานตัวและมอบตัว เป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตามกำหนดการดังนี้ . รายงานตัว ม.1 และ ม.4 วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. -16.00 น. ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม . กำหนดการมอบตัว ม.1 วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. -16.00 น. ม.4 วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. -16.00 น. . สถานที่ : หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ดูประกาศผล --> http://bit.ly/2PWoCKJ . *** หมายเหตุ *** หากผู้ผ่านการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกําหนด "ถือว่าสละสิทธิ์" โรงเรียนจะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลําดับถัดไป มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนแทน ----------------------------------------------------- กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร. 095-1713264 , 080-1949276
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ประเภท โรงเรียนเดิม) ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อท้ายประกาศ รายงานตัวยืนยันเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในวันอังคารที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ดาวน์โหลดเอกสาร : http://bit.ly/3ay9ACO ----------------------------------------------------- กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร. 095-1713264 , 080-1949276
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2563 กำหนดการสอบ ม.1 สอบวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. -12.00 น.ม.4 สอบวันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. -12.00 น. สนามสอบ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รายชื่อและห้องสอบ --> http://bit.ly/39qvzf0 -------------------------------------------------------------------- กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมโทร. 095-1713264 , 080-1949276
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ ชิงโล่รางวัล Sepit Math Contest ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2562. **หมายเหตุ : ขอให้นักเรียนที่ได้ลําดับที่ 1–3 ของแต่ละระดับชั้น เข้ารับรางวัลในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ดูประกาศผล : http://bit.ly/38MeiMx
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ณ ห้องบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รายละเอียดประกาศ >> http://bit.ly/37u9483
ประกาศรายชื่อสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ชิงโล่รางวัล Sapit Math Contest ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2562 ตรวจสอบรายชื่อ : http://bit.ly/2NxaoPe สนามสอบ --> โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกำหนดการสอบ : วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 2563 ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ หากไม่มีรายชื่อสามารถติดต่อที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค่ะ สอบถามรายละเอียดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร2 (อาคารวิริยะ) ห้อง 226โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในเวลาราชการ (ไม่รับสมัครในวันสอบ)โทรศัพท์ติดต่อ 064-082-5888 , 084-792-2597 , 082-157-4315 , 084-654-8329
ประกาศรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ O-NET นักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบ : โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม กำหนดการสอบ O-NET ชั้น ม.3 กำหนดการสอบ O-NET ชั้น ม.6 กำหนดการสอบ TCAS63
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ชิงเงินและโล่รางวัล Sepit Math Contest ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ชิงเงินและโล่รางวัล Sepit Math Contest ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาต้น และ ระดับมัธยมศึกษาปลายขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริม ให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และเพิ่มประสบการณ์ในการสอบมากขึ้น โดยกำหนดระเบียบการดังนี้ ๑. ระดับที่สมัครสอบ ๑) ระดับชั้นประถมศึกษา ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๖) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๗) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒. วันเวลาและวิชาที่สอบ วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ วิชาที่สอบ เวลาที่ใช้สอบ เวลาสอบ คะแนน คณิตศาสตร์ ม.๑ ๒ ชั่วโมง ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ๑๐๐ คณิตศาสตร์ ม.๒ ๑๐๐ คณิตศาสตร์ ม.๓ ๑๐๐ คณิตศาสตร์ประถมศึกษา ๒ ชั่วโมง ๑๑.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ๑๐๐ คณิตศาสตร์ ม.๔ ๑๐๐ คณิตศาสตร์ ม.๕ ๑๐๐ คณิตศาสตร์ ม.๖ ๑๐๐ ๓. เนื้อหาข้อสอบ…
ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ตามประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้ดําเนินการสอบแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจข้อสอบ และประเมินผลการสอบ เป็นที่เรียบร้อย จึงได้ประกาศผลสอบและประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับรางวัลโดยแบ่งเป็นระดับ ดังรายชื่อที่แนบ ประกาศผล --> http://bit.ly/2PchCIL *** หมายเหตุ ** ให้นักเรียนที่ได้ลําดับที่ 1-5 ของแต่ละระดับชั้น เข้ารับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง หลังเสร็จพิธีการหน้าเสาธงประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ "ธรรมศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2562 สนามสอบ : โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม #ตรวจสอบรายชื่อ : http://bit.ly/2qwNKOP ** ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อของตนเอง หากไม่มีรายชื่อหรือตกหล่น ให้ติดต่อคุณครูที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ค่ะ ตรวจสอบรายชื่อ
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 . . . https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx ชื่อผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน รหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลด Application สำหรับดูผลการเรียน
ประกาศผลการสอบแข่งขัน วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 ประกาศผลสอบ ** ให้นักเรียนทุกระดับชั้น ที่มีผลการแข่งขันในลำดับที่ 1-3 มารับโล่และลำดับที่ 4-5 ชมเชย รับเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ที่หน้าเสาธงโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ***
ROV E-Sport SPK ครั้งที่ 1 เตรียมพบกับการแข่งขัน E-Sport ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด !!! ชิงเงินรางวัลรวม 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม วันที่ 14 สิงหาคม 2562 รับสมัครออนไลน์ วันอังคารที่ 6 ส.ค. 2562 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ http://sapit.ac.th/rov เท่านั้น!!. *** เงื่อนไขการสมัคร *** 1. รับสมัครเพียง 8 ทีม ทีมละ 6 คน 2. ต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ที่มีคะแนนความประพฤติ 80 คะแนนขึ้นไป!! 3. ประกาศรายชื่อผู้แข่งขัน) 12 ส.ค. 2562 ** ให้นักเรียนเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการสมัคร โดยบันทึกหน้าจอคะแนนความประพฤติ โดยเข้าผ่านระบบ NextSchool และแนบรูปภาพเพื่อประกอบการสมัคร
เฉลยข้อสอบ การวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2562 ** ประกาศผลสอบ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ** 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กำหนดสอบคัดเลือกใน วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.- ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 สอบตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. รายชื่อผู้สมัครสอบทั้งหมด ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
การประชุมผู้อำนวยโรงเรียนมัธยมศึกษา​ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ​ เขต​ 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)​ ครั้งที่​ 5​ ประจำปี​ 2562 โดยมีผู้บริหารจากทุกโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เดินทางมาประชุมพร้อมกัน ณ​ ห้องประชุมศิลานคร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม​ อำเภอเสลภูมิ​ จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ ในวันอังคารที่​ 23​ กรกฎาคม​ 2562​ เวลา​ 13.30​ น.​ เข้าสู่อัลบั้มภาพ
ระเบียบการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโครงการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสมัครสอบ กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยขอระเบียบและใบสมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 0981052404 , 0860159067 หรือ Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ www.sapit.ac.th หรือ เว็บไซต์ ของ สพม.27 (www.secondary27.go.th) คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ ผู้เข้าสอบต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นที่กำหนดให้สมัครสอบ คือ เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนในระดับ ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ในปีการศึกษา 2562 การส่งใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ส่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ นักเรียนในโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมสามารถยื่นใบสมัครและชำระค่าสมัครสอบได้ที่คุณครูผู้สอนประจำรายวิชาวิทยาศาสตร์ประจำห้องเรียนของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สมัครได้ที่ นางสุภาพ จิตราช , นายรักชาติ อาวรณ์ คณะครูประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครได้ที่ นางณัฐธิรา พรมวิจิตร , นางสาววิริยะ ลามคำ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 สมัครได้ที่ นางนภาพร จันทะปิดตา…
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2562 :: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 :: :: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 :: สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-551-395 ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2562 ************************************** ตามที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น บัดนี้ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ได้ประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริง จำนวน 36 คน และตัวสำรองจำนวน 191 คน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงมามอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โดยนำเอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายการมอบตัว ดังนี้ หลักฐานการมอบตัว สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา จำนวน 1 ชุด ค่าใช้จ่ายการมอบตัว ค่ามอบตัวนักเรียนใหม่ จำนวน 2,730 บาท ค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียน จำนวน 5,000 บาท ค่ากิจกรรมเพิ่มเติมตลอด 3 ปี จำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 17,730 บาท หากนักเรียนคนใดไม่มามอบตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ลำดับสำรองให้มามอบตัวแทนตามลำดับ ในวันที่…
ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 . . . https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx ชื่อผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน รหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลด Application สำหรับดูผลการเรียน
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมเรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทของนักเรียนที่รับสมัคร 1.1 ประเภท ก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน รับจำนวน 288 คน ในกรณีที่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมาสมัครเกิน 288 คน จะใช้วิธีการจับฉลาก 1.2 ประเภท ข นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก รับจำนวน 192 คน พิจารณาจากผลการสอบคัดเลือก ด้วยข้อสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา คิดค่าน้ำหนักคะแนนรวมทุกวิชา ร้อยละ 70 และคะแนนจากการสอบ O-NET ของผู้สมัคร จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ คิดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 30 คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 ผู้สมัครประเภท ก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 2.1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนที่เป็นเขตพื้นที่บริการ ของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตามประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ประจำปี พ.ศ. 2562 (กรณีที่นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม) 2.1.2 เป็นโสด ไม่จำกัดอายุ 2.1.3…
เรื่อง ประกาศรายชื่อและห้องสอบนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2562 #สอบคัดเลือก ณ สนามสอบโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ⭕ ชั้น ม.1:: วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ⭕ ชั้น ม.4:: วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00น. #ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร 095-171-3264 , 080-194-9276 , 043-551-395 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2562 ------------------------------------------------------ ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในห้องเรียนความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1. การรับนักเรียน 1.1. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน 1.2 วิธีการรับนักเรียน ใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 รายวิชา ดังต่อไปนี้ - วิชาคณิตศาสตร์ 45 คะแนน - วิชาวิทยาศาสตร์ 45 คะแนน - วิชาภาษาอังกฤษ 30 คะแนน - วิชาสังคมศึกษา 15 คะแนน - วิชาภาษาไทย 15 คะแนน 1.3 ผลการคัดเลือกพิจารณาจากคะแนนรวมเรียงตามลำดับ หากคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาคะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ก่อน หากยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจากวิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ไม่น้อยกว่า 3.00 2.3 เป็นโสด 2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 2.5 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 2.6…
ประกาศผลสอบ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียด
หน้าที่ 1 จาก 3
 

เข้าสู่ระบบ

19067
วันนี้วันนี้225
เมื่อวานเมื่อวาน383
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1025
เดือนนี้เดือนนี้1025
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน19067

ปฏิทิน

« มิถุนายน 2020 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

ค้นหา...