เข้าสู่ระบบ

29034
วันนี้วันนี้199
เมื่อวานเมื่อวาน279
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้199
เดือนนี้เดือนนี้3795
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน29034

VDO เสลพิทย์

ปฏิทิน

« พฤศจิกายน 2018 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน (47)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศห้องสอบ แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง สอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘ ชิงโล่รางวัล ( Sapit Math Contest XVIII ) ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘ ชิงโล่รางวัล ( Sapit Math Contest XVIII ) ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริม ให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และเพิ่มประสบการณ์ในการสอบมากขึ้น โดยกำหนดระเบียบการดังนี้ ๑. ระดับที่สมัครสอบ ๑) ระดับชั้นประถมศึกษา ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๔) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๖) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๗) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒. วันเวลาและวิชาที่สอบ วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ๓. เนื้อหาข้อสอบ ข้อสอบในปีนี้เป็นเนื้อหาแยกตามระดับชั้น ครอบคลุมเนื้อตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๔. ค่าสมัครสอบ คนละ ๖๐ บาท ๕. วันรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๖. การรับสมัครสอบ สมัครได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร ๒ (อาคารวิริยะ) ห้อง ๒๒๖ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในเวลาราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครและค่าสมัครทางธนาณัติ สั่งจ่าย…
ตรวจสอบผลการเรียน https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx ชื่อผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวนักเรียน รหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวประชาชน ดาวน์โหลด Application สำหรับดูผลการเรียน
เฉลยข้อสอบ การวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2561 ** กรณีมีข้อโต้แย้งในการตรวจคะแนน ** สามารถบันทึกและนำส่งที่กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 >> แบบฟอร์มบันทึกข้อโต้แย้ง << ** ประกาศผลสอบ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ** 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กำหนดสอบคัดเลือกใน วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.- ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 สอบตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. รายชื่อผู้สมัครสอบ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ระเบียบการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโครงการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์2. เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การสมัครสอบกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยขอระเบียบและใบสมัครได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 0981052404,0860159067 หรือ Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ http://www.sapit.ac.thหรือเว็บไซต์ ของ สพม.27 (http://www.secondary27.go.th) คุณสมบัติของผู้เข้าสอบผู้เข้าสอบต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นที่กาหนดให้สมัครสอบ คือ เป็นนักเรียนที่กาลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ในปีการศึกษา 2561 การส่งใบสมัครและชาระเงินค่าสมัคร ส่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้1. นักเรียนในโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมสามารถยื่นใบสมัครและชาระค่าสมัครสอบได้ที่คุณครูผู้สอนประจารายวิชาวิทยาศาสตร์ประจำห้องเรียนของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สมัครได้ที่ นางสุภาพ จิตราช นายรักชาติ อาวรณ์ คณะครูประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทุกท่านระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครได้ที่ นางณัฐธิรา พรมวิจิตร นางชุติมา ศรีเรือง นางสาววิริยะ ลามคาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 สมัครได้ที่ นางนภาพร จันทะปิดตา นางสุภาพ จิตราชระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครได้ที่ นายปัญญา น่าบัณฑิต นายธนพล นิลผายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครได้ที่ นายพิมพ์ชนก โคตรฉวะ นางสาวณฐาภัค…
  ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2561 ------------------------------------------------------        ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในห้องเรียนความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1. การรับนักเรียน 1.1. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน 1.2 วิธีการรับนักเรียน ใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 รายวิชา ดังต่อไปนี้ - วิชาคณิตศาสตร์ 30 คะแนน - วิชาวิทยาศาสตร์ 30 คะแนน - วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน - วิชาสังคมศึกษา 10 คะแนน - วิชาภาษาไทย 10 คะแนน 1.3 ผลการคัดเลือกพิจารณาจากคะแนนรวมเรียงตามลำดับ หากคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาคะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ก่อน หากยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจากวิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ไม่น้อยกว่า 3.00 2.3 เป็นโสด 2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 2.5…
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนเดิม    ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมจะดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนเดิม โดยอาศัยประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจึงประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ในปีการศึกษา 2560 2. เป็นโสด มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 3. ผู้สมัครแผนการเรียนวิทย์-คณิต ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ม.1 ถึง ม.3 ภาคเรียนที่ 1) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 4. ผู้สมัครแผนการเรียนอื่น ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ม.1 ถึง ม.3 ภาคเรียนที่ 1) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 5. ผู้สมัครต้องมีผลการสอบ O-NET ประจำปี 2560 ครบทั้ง 4 รายวิชา ทั้งนี้โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะไม่รับเข้าศึกษาหากพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีผลการสอบ O-NET ต่ำมาก จนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. หลักฐานการสมัคร ใบสมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนเดิม ที่กรอกข้อมูลแล้ว และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 แผ่น 3. วัน /เวลา และสถานที่รับสมัคร รับสมัครระหว่างวันที่ 12 -…
  ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗ ชิงโล่รางวัล (Sapit Math Contest XVII)  
เฉลยข้อสอบ   การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗ ชิงโล่รางวัล (Sapit Math Contest XVII)  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    และประกาศห้องสอบ    แข่งขัน Sapit Math Contest    ครั้งที่ 17   ประจำปีการศึกษา 2560    ดาวน์โหลดรายละเอียด     
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง  สอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗ ชิงโล่รางวัล  ( Sapit Math Contest XVII )             ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                         ได้จัดสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗ ชิงโล่รางวัล ( Sapit Math Contest XVII )                          ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริม                      ให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และเพิ่มประสบการณ์ในการสอบมากขึ้น โดยกำหนดระเบียบการดังนี้ ๑. ระดับที่สมัครสอบ ๑) ระดับชั้นประถมศึกษา                       ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๓) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                ๔) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๕) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                ๖) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ๗) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ๒. วันเวลาและวิชาที่สอบ   ๓. เนื้อหาข้อสอบ             ข้อสอบในปีนี้เป็นเนื้อหาแยกตามระดับชั้น ครอบคลุมเนื้อตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๔. ค่าสมัครสอบ คนละ ๕๐ บาท ๕. วันรับสมัคร ระหว่างวันที่  ๑๖  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๒๕  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๖.…
คณะครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมและศิษย์เก่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบงานพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ณ ศาลาอุทยานวัฒนธรรม โดยชมรมครูเก่า - ศิษย์เก่าโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น.    โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมโดย ผู้อำนวยการไพฑูรย์ มนตรี คณะครูและนักเรียน ขอขอบคุณชมรมครูเก่า ศิษย์เก่าทุกท่าน และผู้ร่วมบริจาค เพื่อพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าให้กับนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมและผู้ที่สนใจ เพื่อเผยแพร่ศูนย์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และคุณงามความดี ของชมรมครูเก่า และศิษย์เก่าทุกท่าน   จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     เอกสารการมอบงานพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  
  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม   ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ในระดับเขตพื้นที่ฯ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค จำนวนทั้งสิ้น 58 รายการ และได้รับรางวัลอื่นๆมากมาย (ตามรายละเอียด)   ทางโรงเรียนขอชื่นชมและให้กำลังใจครูผู้ควบคุมและนักเรียนทุกคน ในการฝึกซ้อมแข่งขันเพื่อเตรียมพร้อมในระดับภาค ที่จ.ขอนแก่นต่อไป     *** เอกสารสรุปรายละเอียดเหรียญรางวัล ***          
  ประกาศผลการสอบแข่งขัน   ทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย  ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560   ประกาศผลสอบ      
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    และประกาศห้องสอบ    แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย   ครั้งที่ 7   ประจำปีการศึกษา 2560    ดาวน์โหลดรายละเอียด          
  ประกาศผลการสอบแข่งขัน   วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST  ประจำปีการศึกษา 2560 ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27   ประกาศผลสอบ      
  ประกาศรับสมัครสอบ    แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560   สมัครออนไลน์ที่  http://gg.gg/thspk60         ดาวน์โหลดรายละเอียด          
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลชนะเลิศเพลงกล่อมลูกภาคอีสาน ระดับประเทศ คือ นางสาวสมฤทัย ทวีเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ ซึ่งได้เข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “มหิดล-วันแม่” ในวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองกับครอบครัวและโรงเรียน ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
กำหนดการ การจัดงาน “ASEAN  DAY” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม วันศุกร์ที่ ๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ภาคเช้า ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมการแสดงนิทรรศการทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕กิจกรรมการแสดงการละเล่นพื้นบ้านการจำหน่วยอาหารประจำของประเทศต่างๆ   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕และการจำหน่วยอาหารพื้นบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ ภาคบ่าย ๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.  การแสดงดนตรีลูกทุ่งไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.  นักเรียน/บุคลากรพร้อมกันที่หอประชุมตักกสิลาเพื่อร่วมพิธีเปิด ๑๓.๐๐ - ๑๓.๐๕ น.  ประธานในพิธีพร้อมคณะผู้ติดตามเข้าสู่พิธีการ (วงโยทวาธิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับประธานและแขกผู้ร่วมงาน ๑๓.๐๕ - ๑๓.๑๐ น.  ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ๑๓.๑๐ - ๑๓.๓๐ น.  ประธานพิธีกล่าวเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์ทางการศึกษาของไทยในบริบทประชาคมอาเซียน - ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธี - ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจากสหวิทยาเขตศิลาทองและคณะกรรมการสถานศึกษา - ประธานและแขกผู้มีเกียรติคณะครูทุกท่านร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก การแสดงบนเวทีช่วงที่ ๑ ๑๓.๓๐.- ๑๓.๔๕น.  - การแสดงเปิดงาน “ชุดครอบครัวเดียวกัน” ๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐น.  - กิจกรรมการแสดงศิลปะป้องกันตัว “เทควันโด”   ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  - กิจกรรม “Teacher’s Asian Fantasy”   (มอบของที่ระลึกแด่ครูที่แต่งกายด้วยชุดประจำชาติเข้าร่วมกิจกรรม)  - หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนำประธานและคณะผู้ติดตามเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการบทางวิชาการ - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาร์ชโรงเรียน กิจกรรมการแสดงบนเวที ช่วงที่ ๒ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๐ น.   - กิจกรรมการแสดงชุดแสงสว่างแห่งอาเซียน ๑๔.๔๐ – ๑๔.๕๐ น.   - การแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ๑๔.๕๐ – ๑๕.๐๐…
  ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบ    การวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST   ครั้งที่ 6 ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2560          
เนื่องจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำท่วมได้สร้างผลกระทบให้กับชาวเสลภูมิ รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนในหลายหมู่บ้าน ทางโรงเรียนได้ช่วยเหลือและบริจาคข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยทุกคน   จึงขอเชิญชวนพี่น้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชาวอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หรือร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องสาธารณูปโภค ยา ไฟฉาย อื่นๆ สถานที่ ห้องบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม   สำหรับท่านใดสะดวกบริจาคเงิน ชื่อบัญชี : ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขตอำเภอเสลภูมิ (โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม)  ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 429-0-491278   ที่อยู่และเบอร์ติดต่อโรงเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตำบลขวัญเมือง  เสลภูมิ  ร้อยเอ็ด  45120 โทร. 043-551-395   โทรสาร. 043-551-396   "เพราะน้ำใจไม่มีวันหมด ทางโรงเรียนขอขอบคุณธารน้ำใจ จากผู้ช่วยเหลือทุกท่าน"
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ    วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST  ประจำปีการศึกษา 2560   ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  กำหนดสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่  30 กรกฎาคม  2560   ม.ต้น  เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  ประถมศึกษา และ ม.ปลาย  เวลา 13.00 น. - 16.00 น.     รายชื่อผู้สมัครสอบ      
หน้าที่ 1 จาก 2
 

ภาพกิจกรรม 2559

ค้นหา...