เข้าสู่ระบบ

195411
วันนี้วันนี้160
เมื่อวานเมื่อวาน221
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้381
เดือนนี้เดือนนี้5532
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน195411

VDO เสลพิทย์

ปฏิทิน

« พฤษภาคม 2018 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ประเภทสอบคัดเลือก  ปีการศึกษา 2561

**************************************

ตามที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561  นั้น 
บัดนี้ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ได้ประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 117 คน แยกตามแผนการเรียนดังนี้

 1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์    จำนวน   72   คน
 2. สังคม – ภาษาไทย                 จำนวน   19   คน
 3. สังคม – ภาษาอังกฤษ             จำนวน   16   คน
 4. สังคม – ภาษาญี่ปุ่น                จำนวน   10  คน

ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว และมอบตัว เป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ในวันที่  8  เดือน เมษายน พ.ศ. 2561  ณ  หอประชุมตักกสิลา  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  

โดยให้มารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. และมอบตัวเป็นนักเรียน
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

  

เอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายในการมอบตัว มีดังนี้

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา                   จำนวน   1  ชุด
 2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง (พร้อมสำเนา) จำนวน   1  ชุด
 3. ค่ามอบตัวนักเรียนใหม่ จำนวน   2,085  บาท

  หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ในการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม         

     

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2561

 

 

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  

ประเภทสอบคัดเลือก  ปีการศึกษา 2561

**************************************

ตามที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561  นั้น
บัดนี้ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ได้ประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 264 คน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว และมอบตัว เป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

ในวันที่  7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561  ณ  หอประชุมตักกสิลา  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

โดยให้มารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. และมอบตัวเป็นนักเรียน
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

เอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายในการมอบตัว มีดังนี้

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา                   จำนวน   1  ชุด
 2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)    จำนวน   1  ชุด
 3. ค่ามอบตัวนักเรียนใหม่ จำนวน   2,085  บาท

  หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

ในการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม          

    

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 1 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2561

(นายไพฑูรย์  มนตรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

 

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. ประเภทของนักเรียนที่รับสมัคร
1.1 ประเภท ก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน รับจำนวน 176 คน ในกรณีที่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมาสมัครเกิน 176 คน จะใช้วิธีการจับฉลาก
1.2 ประเภท ข นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก รับจำนวน 264 คน พิจารณาจากผลการสอบคัดเลือก
ด้วยข้อสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และสังคมศึกษา คิดค่าน้ำหนักคะแนนรวมทุกวิชา ร้อยละ 70 และคะแนนจากการสอบ O-NET ของผู้สมัคร จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ คิดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 30

2. กำหนดวันรับสมัคร / วันจับสลาก / วันคัดเลือก / วันประกาศผลและรายงานตัว

ประเภท ก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วันรับสมัคร วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันจับฉลาก วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
วันประกาศผล / รายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2561
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.

ประเภท ข นักเรียนสอบคัดเลือก
วันรับสมัคร วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
วันประกาศผล / รายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.

3. สถานที่รับสมัคร รายงานตัว และมอบตัว
- รับสมัครที่ห้องวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
- จับฉลาก / รายงานตัว และมอบตัว ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม


 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


1. แผนการเรียนและจำนวนที่รับเข้าศึกษา มีแผนการเรียนดังนี้

1.1 แผนการเรียนที่เน้นวิทย์-คณิต จำนวน 240 คน
1.2 แผนการเรียนที่เน้นภาษาไทย-สังคม จำนวน 40 คน
1.3 แผนการเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ - สังคม จำนวน 40 คน
1.4 แผนการเรียนที่เน้นภาษาญี่ปุ่น - สังคม จำนวน 80 คน

2. ประเภทของนักเรียนที่รับเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ประเภทโรงเรียนเดิม รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จำนวน 320 คน
2.2 ประเภทสอบคัดเลือก รับโดยการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET จากนักเรียนทั่วไป จำนวน 80 คน

 

3. กำหนดการรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / ประกาศผลและมอบตัว ประเภทสอบคัดเลือก

วันรับสมัคร วันที่ 25 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. วิชาที่สอบประกอบด้วย คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ)
วันประกาศผล วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
มอบตัว วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ถ้าไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

4. สถานที่รับสมัคร / รายงานตัวและมอบตัว
- รับสมัครที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
- รายงานตัว และมอบตัว ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
(นายไพฑูรย์ มนตรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

 

นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program)  ประจำปีการศึกษา 2561

 

::   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ::

  ::  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ::  

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-551-395

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน

 

สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program)  ประจำปีการศึกษา 2561

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ::  สอบวันเสาร์ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ::  สอบวันอาทิตย์ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

 

*** เวลา 08.30 - 12.00 น. ***

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-551-395

 

 

 

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี-การศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. ประเภทของนักเรียนที่รับสมัคร
1.1 ประเภท ก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน รับจำนวน 176 คน ในกรณีที่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมาสมัครเกิน 176 คน จะใช้วิธีการจับฉลาก
1.2 ประเภท ข นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก รับจำนวน 264 คน พิจารณาจากผลการสอบคัดเลือก
ด้วยข้อสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และสังคมศึกษา คิดค่าน้ำหนักคะแนนรวมทุกวิชา ร้อยละ 70 และคะแนนจากการสอบ O-NET ของผู้สมัคร จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ คิดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 30

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครประเภท ก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนที่เป็นเขตพื้นที่บริการ
ของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตามประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ประจำปี พ.ศ. 2561 (กรณีที่นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม)
2.1.2 เป็นโสด ไม่จำกัดอายุ
2.1.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.2 ผู้สมัครประเภท ข ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560
2.2.2 เป็นโสด ไม่จำกัดอายุ
2.2.3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.2.4 ต้องมีคะแนนการทดสอบระดับชาติ O – NET ครบทั้ง 4 รายวิชา ตามข้อ 1.2

3. หลักฐานการสมัครเข้าเรียน
3.1 ใบสมัครของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
3.2 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3.3 ปพ.1 หรือใบรับรอง ที่แสดงว่าจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
3.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด
3.5 สำหรับผู้สมัครประเภท ข ให้แนบใบรับรองคะแนนสอบ O – NET จำนวน 4 วิชา ตามข้อ 1.2 ที่พิมพ์จาก เว็ปไซต์ สทศ. (หาก สทศ.ประกาศผลสอบไม่ทันในวันสมัคร อนุโลมให้ส่งภายหลังได้)

4. กำหนดวันรับสมัคร / วันจับสลาก / วันคัดเลือก / วันประกาศผลและรายงานตัว

ประเภท ก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
วันรับสมัคร วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันจับฉลาก วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
วันประกาศผล / รายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2561
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.

ประเภท ข นักเรียนสอบคัดเลือก
วันรับสมัคร วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
วันประกาศผล / รายงานตัว วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.

5. สถานที่รับสมัคร รายงานตัว และมอบตัว
- รับสมัครที่ห้องวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
- จับฉลาก / รายงานตัว และมอบตัว ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม


 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


1. แผนการเรียนและจำนวนที่รับเข้าศึกษา มีแผนการเรียนดังนี้

1.1 แผนการเรียนที่เน้นวิทย์-คณิต จำนวน 240 คน
1.2 แผนการเรียนที่เน้นภาษาไทย-สังคม จำนวน 40 คน
1.3 แผนการเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ - สังคม จำนวน 40 คน
1.4 แผนการเรียนที่เน้นภาษาญี่ปุ่น - สังคม จำนวน 80 คน

2. ประเภทของนักเรียนที่รับเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ประเภทโรงเรียนเดิม รับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จำนวน 320 คน
2.2 ประเภทสอบคัดเลือก รับโดยการสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET จากนักเรียนทั่วไป จำนวน 80 คน

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 ผู้สมัครประเภทโรงเรียนเดิม ตามข้อ 2.1 ให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนเดิม
3.2 ผู้สมัครประเภทสอบคัดเลือกต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560
3.3 เป็นโสด ไม่จำกัดอายุ
3.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3.5 ต้องมีคะแนนการทดสอบ O – NET 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
4.2 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4.3 ปพ.1 หรือใบรับรอง ที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
4.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด
4.5 ใบรับรองคะแนนสอบ O – NET จำนวน 4 วิชา ตามข้อ 3.5 ที่พิมพ์จากเวปไซต์ สทศ. (หาก สทศ.ประกาศผลสอบไม่ทันในวันสมัคร อนุโลมให้นำส่งภายหลังได้)
5. กำหนดการรับสมัคร / วันสอบคัดเลือก / ประกาศผลและมอบตัว ประเภทสอบคัดเลือก

วันรับสมัคร วันที่ 25 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. วิชาที่สอบประกอบด้วย คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ)
วันประกาศผล วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
มอบตัว วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ถ้าไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

6. สถานที่รับสมัคร / รายงานตัวและมอบตัว
- รับสมัครที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
- รายงานตัว และมอบตัว ณ หอประชุมตักกสิลา โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
(นายไพฑูรย์ มนตรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

 

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program)

ประจำปีการศึกษา 2561

------------------------------------------------------

       ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในห้องเรียนความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


1. การรับนักเรียน
1.1. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน
1.2 วิธีการรับนักเรียน ใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 รายวิชา ดังต่อไปนี้
- วิชาคณิตศาสตร์ 30 คะแนน
- วิชาวิทยาศาสตร์ 30 คะแนน
- วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
- วิชาสังคมศึกษา 10 คะแนน
- วิชาภาษาไทย 10 คะแนน
1.3 ผลการคัดเลือกพิจารณาจากคะแนนรวมเรียงตามลำดับ หากคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาคะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ก่อน หากยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจากวิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560
2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ไม่น้อยกว่า 3.00
2.3 เป็นโสด
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.5 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

3. หลักฐานการสมัคร
3.1 ใบสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
3.2 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3.3 ปพ.1 หรือใบรับรอง ที่แสดงว่าจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560
3.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด

4. สถานที่รับสมัคร
รับสมัคร ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

5. กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว
5.1 รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
5.2 สอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
5.3 ประกาศผล วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
5.4 รายงานตัวและมอบตัว วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

6. อัตราค่าบำรุงการศึกษา
6.1 ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการตลอด 3 ปี จำนวน 10,000 บาท (เก็บครั้งเดียวในวันมอบตัว)
6.2 ค่าบำรุงการศึกษารายภาคเรียน ภาคเรียนละ 5,000 บาท

7. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร 095-171-3264
และ 080-194-9276

หมายเหตุ หากผู้ผ่านการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดในข้อ 5.4 ถือว่าสละสิทธิ์
โรงเรียนจะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปมารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนแทน

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. การรับนักเรียน
1.1. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน
1.2 วิธีการรับนักเรียน ใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 รายวิชา ดังต่อไปนี้
- วิชาคณิตศาสตร์ 30 คะแนน
- วิชาวิทยาศาสตร์ 30 คะแนน
- วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน
- วิชาสังคมศึกษา 10 คะแนน
- วิชาภาษาไทย 10 คะแนน
1.3 ผลการคัดเลือกพิจารณาจากคะแนนรวมเรียงตามลำดับ หากคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์ก่อน หากยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจากวิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560
2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
2.3 เป็นโสด
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2.5 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2.6 ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

3. หลักฐานการสมัคร
3.1 ใบสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
3.2 รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3.3 ปพ.1 หรือใบรับรอง ที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
3.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด

4. สถานที่รับสมัคร
รับสมัคร ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

5. กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว
5.1 รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
5.2 สอบคัดเลือก วันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
5.3 ประกาศผล วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
5.4 รายงานตัวและมอบตัว วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

6. อัตราค่าบำรุงการศึกษา
6.1 ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการตลอด 3 ปี จำนวน 10,000 บาท (เก็บครั้งเดียวในวันมอบตัว)
6.2 ค่าบำรุงการศึกษารายภาคเรียน ภาคเรียนละ 8,000 บาท

7. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร 095-171-3264
และ 080-194-9276

หมายเหตุ หากผู้ผ่านการคัดเลือกรายใด ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดในข้อ 5.4 ถือว่าสละสิทธิ์
โรงเรียนจะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปมารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนแทน


ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายไพฑูรย์ มนตรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

 

ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนเดิม 

 

ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมจะดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนเดิม โดยอาศัยประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจึงประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2561
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ในปีการศึกษา 2560
2. เป็นโสด มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3. ผู้สมัครแผนการเรียนวิทย์-คณิต ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ม.1 ถึง ม.3 ภาคเรียนที่ 1) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
4. ผู้สมัครแผนการเรียนอื่น ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ม.1 ถึง ม.3 ภาคเรียนที่ 1) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
5. ผู้สมัครต้องมีผลการสอบ O-NET ประจำปี 2560 ครบทั้ง 4 รายวิชา ทั้งนี้โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะไม่รับเข้าศึกษา
หากพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีผลการสอบ O-NET ต่ำมาก จนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. หลักฐานการสมัคร
ใบสมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนเดิม
ที่กรอกข้อมูลแล้ว และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 แผ่น

3. วัน /เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
4. แผนการเรียนที่เปิดสอน
1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รับจำนวน 192 คน
2. แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - สังคม รับจำนวน 32 คน
3. แผนการเรียน ภาษาไทย – สังคม รับจำนวน 32 คน
4. แผนการเรียน ภาษาญี่ปุ่น – สังคม รับจำนวน 64 คน

5. เกณฑ์การคัดเลือก
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย กรณีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน
จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยรวมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นเกณฑ์ตัดสิน

6. ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาสอบจัดห้องเรียนในวันที่ 1 เมษายน 2561

7. มอบตัวเข้าศึกษา วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. หากไม่มามอบตัวตามวัน/เวลา ดังกล่าว โรงเรียนจะถือว่า
สละสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาต่อประเภทโรงเรียนเดิม

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

 

(นายไพฑูรย์ มนตรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

 

 

 
ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗
ชิงโล่รางวัล (Sapit Math Contest XVII)

 

หน้าที่ 1 จาก 5
 

ภาพกิจกรรม 2559

ค้นหา...