เข้าสู่ระบบ

195411
วันนี้วันนี้160
เมื่อวานเมื่อวาน221
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้381
เดือนนี้เดือนนี้5532
รวมทั้งวันรวมทั้งวัน195411

VDO เสลพิทย์

ปฏิทิน

« พฤษภาคม 2018 »
จันทร์ พุธ พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน (47)

  ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ประเภทสอบคัดเลือก  ปีการศึกษา 2561 ************************************** ตามที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561  นั้น  บัดนี้ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ได้ประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 117 คน แยกตามแผนการเรียนดังนี้ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์    จำนวน   72   คน สังคม – ภาษาไทย                 จำนวน   19   คน สังคม – ภาษาอังกฤษ             จำนวน   16   คน สังคม – ภาษาญี่ปุ่น                จำนวน   10  คน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว และมอบตัว เป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ในวันที่  8  เดือน เมษายน พ.ศ. 2561  ณ  หอประชุมตักกสิลา  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม   โดยให้มารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. และมอบตัวเป็นนักเรียนตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.    เอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายในการมอบตัว…
  ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ประเภทสอบคัดเลือก  ปีการศึกษา 2561 ************************************** ตามที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561  นั้นบัดนี้ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมได้ประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 264 คน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว และมอบตัว เป็นนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม   ในวันที่  7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561  ณ  หอประชุมตักกสิลา  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โดยให้มารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. และมอบตัวเป็นนักเรียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป   เอกสารหลักฐานและค่าใช้จ่ายในการมอบตัว มีดังนี้ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา และมารดา                   จำนวน   1  ชุด ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง (พร้อมสำเนา)    จำนวน   1  ชุด ค่ามอบตัวนักเรียนใหม่ จำนวน   2,085  บาทหากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัว และมอบตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ในการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม                จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ  ณ  วันที่ 1 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2561 (นายไพฑูรย์  มนตรี) ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  
  ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมเรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1. ประเภทของนักเรียนที่รับสมัคร 1.1 ประเภท ก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน รับจำนวน 176 คน ในกรณีที่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมาสมัครเกิน 176 คน จะใช้วิธีการจับฉลาก 1.2 ประเภท ข นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก รับจำนวน 264 คน พิจารณาจากผลการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา คิดค่าน้ำหนักคะแนนรวมทุกวิชา ร้อยละ 70 และคะแนนจากการสอบ O-NET ของผู้สมัคร จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ คิดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 30 2. กำหนดวันรับสมัคร / วันจับสลาก / วันคัดเลือก / วันประกาศผลและรายงานตัว ประเภท ก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วันรับสมัคร วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)วันจับฉลาก วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.วันประกาศผล / รายงานตัว วันที่ 5 เมษายน 2561 มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ประเภท ข…
ประกาศผลการสอบคัดเลือก   นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program)  ประจำปีการศึกษา 2561   ::   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ::   ::  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ::     สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-551-395  
ประกาศรายชื่อนักเรียน   สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program)  ประจำปีการศึกษา 2561   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ::  สอบวันเสาร์ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ::  สอบวันอาทิตย์ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561   *** เวลา 08.30 - 12.00 น. ***   สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-551-395    
  ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมเรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี-การศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1. ประเภทของนักเรียนที่รับสมัคร 1.1 ประเภท ก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน รับจำนวน 176 คน ในกรณีที่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมาสมัครเกิน 176 คน จะใช้วิธีการจับฉลาก 1.2 ประเภท ข นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก รับจำนวน 264 คน พิจารณาจากผลการสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคมศึกษา คิดค่าน้ำหนักคะแนนรวมทุกวิชา ร้อยละ 70 และคะแนนจากการสอบ O-NET ของผู้สมัคร จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ คิดค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 30 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 ผู้สมัครประเภท ก นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 2.1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนที่เป็นเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตามประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง รายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ประจำปี พ.ศ. 2561 (กรณีที่นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม) 2.1.2 เป็นโสด ไม่จำกัดอายุ 2.1.3…
  ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2561 ------------------------------------------------------        ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัคร คุณสมบัติ และการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในห้องเรียนความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1. การรับนักเรียน 1.1. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน 1.2 วิธีการรับนักเรียน ใช้วิธีการสอบคัดเลือกด้วยแบบทดสอบของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 5 รายวิชา ดังต่อไปนี้ - วิชาคณิตศาสตร์ 30 คะแนน - วิชาวิทยาศาสตร์ 30 คะแนน - วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน - วิชาสังคมศึกษา 10 คะแนน - วิชาภาษาไทย 10 คะแนน 1.3 ผลการคัดเลือกพิจารณาจากคะแนนรวมเรียงตามลำดับ หากคะแนนรวมเท่ากัน จะพิจารณาคะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ก่อน หากยังเท่ากันอีก จะพิจารณาจากวิชาวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามลำดับ2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ไม่น้อยกว่า 3.00 2.3 เป็นโสด 2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 2.5…
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนเดิม    ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมจะดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนเดิม โดยอาศัยประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจึงประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ในปีการศึกษา 2560 2. เป็นโสด มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 3. ผู้สมัครแผนการเรียนวิทย์-คณิต ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ม.1 ถึง ม.3 ภาคเรียนที่ 1) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 4. ผู้สมัครแผนการเรียนอื่น ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ม.1 ถึง ม.3 ภาคเรียนที่ 1) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 5. ผู้สมัครต้องมีผลการสอบ O-NET ประจำปี 2560 ครบทั้ง 4 รายวิชา ทั้งนี้โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะไม่รับเข้าศึกษาหากพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีผลการสอบ O-NET ต่ำมาก จนอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. หลักฐานการสมัคร ใบสมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโรงเรียนเดิม ที่กรอกข้อมูลแล้ว และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 แผ่น 3. วัน /เวลา และสถานที่รับสมัคร รับสมัครระหว่างวันที่ 12 -…
  ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗ ชิงโล่รางวัล (Sapit Math Contest XVII)  
เฉลยข้อสอบ   การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗ ชิงโล่รางวัล (Sapit Math Contest XVII)  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    และประกาศห้องสอบ    แข่งขัน Sapit Math Contest    ครั้งที่ 17   ประจำปีการศึกษา 2560    ดาวน์โหลดรายละเอียด     
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เรื่อง  สอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗ ชิงโล่รางวัล  ( Sapit Math Contest XVII )             ด้วยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                         ได้จัดสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗ ชิงโล่รางวัล ( Sapit Math Contest XVII )                          ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริม                      ให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และเพิ่มประสบการณ์ในการสอบมากขึ้น โดยกำหนดระเบียบการดังนี้ ๑. ระดับที่สมัครสอบ ๑) ระดับชั้นประถมศึกษา                       ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๓) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                ๔) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๕) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                ๖) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ๗) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ๒. วันเวลาและวิชาที่สอบ   ๓. เนื้อหาข้อสอบ             ข้อสอบในปีนี้เป็นเนื้อหาแยกตามระดับชั้น ครอบคลุมเนื้อตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๔. ค่าสมัครสอบ คนละ ๕๐ บาท ๕. วันรับสมัคร ระหว่างวันที่  ๑๖  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๒๕  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๖.…
คณะครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมและศิษย์เก่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบงานพัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ณ ศาลาอุทยานวัฒนธรรม โดยชมรมครูเก่า - ศิษย์เก่าโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น.    โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมโดย ผู้อำนวยการไพฑูรย์ มนตรี คณะครูและนักเรียน ขอขอบคุณชมรมครูเก่า ศิษย์เก่าทุกท่าน และผู้ร่วมบริจาค เพื่อพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าให้กับนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมและผู้ที่สนใจ เพื่อเผยแพร่ศูนย์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และคุณงามความดี ของชมรมครูเก่า และศิษย์เก่าทุกท่าน   จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     เอกสารการมอบงานพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  
  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม   ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ในระดับเขตพื้นที่ฯ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค จำนวนทั้งสิ้น 58 รายการ และได้รับรางวัลอื่นๆมากมาย (ตามรายละเอียด)   ทางโรงเรียนขอชื่นชมและให้กำลังใจครูผู้ควบคุมและนักเรียนทุกคน ในการฝึกซ้อมแข่งขันเพื่อเตรียมพร้อมในระดับภาค ที่จ.ขอนแก่นต่อไป     *** เอกสารสรุปรายละเอียดเหรียญรางวัล ***          
  ประกาศผลการสอบแข่งขัน   ทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย  ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560   ประกาศผลสอบ      
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    และประกาศห้องสอบ    แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย   ครั้งที่ 7   ประจำปีการศึกษา 2560    ดาวน์โหลดรายละเอียด          
  ประกาศผลการสอบแข่งขัน   วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST  ประจำปีการศึกษา 2560 ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27   ประกาศผลสอบ      
  ประกาศรับสมัครสอบ    แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560   สมัครออนไลน์ที่  http://gg.gg/thspk60         ดาวน์โหลดรายละเอียด          
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลชนะเลิศเพลงกล่อมลูกภาคอีสาน ระดับประเทศ คือ นางสาวสมฤทัย ทวีเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ ซึ่งได้เข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “มหิดล-วันแม่” ในวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองกับครอบครัวและโรงเรียน ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
กำหนดการ การจัดงาน “ASEAN  DAY” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม วันศุกร์ที่ ๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ภาคเช้า ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมการแสดงนิทรรศการทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕กิจกรรมการแสดงการละเล่นพื้นบ้านการจำหน่วยอาหารประจำของประเทศต่างๆ   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕และการจำหน่วยอาหารพื้นบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ ภาคบ่าย ๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.  การแสดงดนตรีลูกทุ่งไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.  นักเรียน/บุคลากรพร้อมกันที่หอประชุมตักกสิลาเพื่อร่วมพิธีเปิด ๑๓.๐๐ - ๑๓.๐๕ น.  ประธานในพิธีพร้อมคณะผู้ติดตามเข้าสู่พิธีการ (วงโยทวาธิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์) ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับประธานและแขกผู้ร่วมงาน ๑๓.๐๕ - ๑๓.๑๐ น.  ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ๑๓.๑๐ - ๑๓.๓๐ น.  ประธานพิธีกล่าวเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์ทางการศึกษาของไทยในบริบทประชาคมอาเซียน - ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธี - ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจากสหวิทยาเขตศิลาทองและคณะกรรมการสถานศึกษา - ประธานและแขกผู้มีเกียรติคณะครูทุกท่านร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก การแสดงบนเวทีช่วงที่ ๑ ๑๓.๓๐.- ๑๓.๔๕น.  - การแสดงเปิดงาน “ชุดครอบครัวเดียวกัน” ๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐น.  - กิจกรรมการแสดงศิลปะป้องกันตัว “เทควันโด”   ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  - กิจกรรม “Teacher’s Asian Fantasy”   (มอบของที่ระลึกแด่ครูที่แต่งกายด้วยชุดประจำชาติเข้าร่วมกิจกรรม)  - หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนำประธานและคณะผู้ติดตามเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการบทางวิชาการ - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาร์ชโรงเรียน กิจกรรมการแสดงบนเวที ช่วงที่ ๒ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๐ น.   - กิจกรรมการแสดงชุดแสงสว่างแห่งอาเซียน ๑๔.๔๐ – ๑๔.๕๐ น.   - การแสดงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ๑๔.๕๐ – ๑๕.๐๐…
  ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบ    การวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST   ครั้งที่ 6 ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2560          
เนื่องจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำท่วมได้สร้างผลกระทบให้กับชาวเสลภูมิ รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนในหลายหมู่บ้าน ทางโรงเรียนได้ช่วยเหลือและบริจาคข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยทุกคน   จึงขอเชิญชวนพี่น้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชาวอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หรือร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องสาธารณูปโภค ยา ไฟฉาย อื่นๆ สถานที่ ห้องบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม   สำหรับท่านใดสะดวกบริจาคเงิน ชื่อบัญชี : ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขตอำเภอเสลภูมิ (โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม)  ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 429-0-491278   ที่อยู่และเบอร์ติดต่อโรงเรียน โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตำบลขวัญเมือง  เสลภูมิ  ร้อยเอ็ด  45120 โทร. 043-551-395   โทรสาร. 043-551-396   "เพราะน้ำใจไม่มีวันหมด ทางโรงเรียนขอขอบคุณธารน้ำใจ จากผู้ช่วยเหลือทุกท่าน"
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ    วัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST  ประจำปีการศึกษา 2560   ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  กำหนดสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่  30 กรกฎาคม  2560   ม.ต้น  เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  ประถมศึกษา และ ม.ปลาย  เวลา 13.00 น. - 16.00 น.     รายชื่อผู้สมัครสอบ      
หน้าที่ 1 จาก 2
 

ภาพกิจกรรม 2559

ค้นหา...